Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika Pokorná prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zvýšený počet plátců DPH po zavedení EET

Čekáme, až si Veronika Pokorná přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Veronika Pokorná

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o zaslání informace, o kolik se zvýšil počet plátců DPH v oblasti maloobchodu po zavedení EET za březen 2017 (případně i za duben 2017) a jaký byl odhad MFČR za celý rok 2017.
Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Veronika Pokorná

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 05/05/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]). Vaše zpráva byla zaevidována pod čj. 45858/17 a předána Odboru komunikace.

Současně Vám sdělujeme, že e-mailová schránka podatelny GFŘ není určena pro podání podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 37 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje-li Vaše zpráva podání, postupujte dle níže uvedeného poučení.

Poučení pro podání zaslané do e-mailové schránky podatelny Generálního finančního ředitelství Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

a) Poučení pro podání při správě daní podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky podatelny GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali daňové podání, musíte toto podání potvrdit nebo opakovat do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, způsobem podle § 71 daňového řádu, a to i v případě, že Vaše daňové podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Úkon lze v téže lhůtě potvrdit rovněž projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu u příslušného správce daně, kterému je podání určeno. Tento postup neplatí pro podatele, kteří mají v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu uloženu povinnost činit podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 (učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).
Pokud daný e-mail obsahuje podání ve věci DPH je ve vztahu ke lhůtě pro jeho potvrzení či opakování dle daňového řádu nutné rozlišit, zda se jedná o podání kontrolního či souhrnného hlášení nebo o jiné podání ve věci DPH, neboť v případě kontrolního a souhrnného hlášení se lhůta pro potvrzení odvíjí od lhůty pro jejich podání. Výše uvedená výjimka stanovená ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu se ve věcech DPH nepoužije.

b) Poučení pro podání ve správním řízení podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali podání podle správního řádu, musíte toto podání do 5 dnů potvrdit, popřípadě doplnit, písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, a to i v případě, že Vaše podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

Pro podání používejte aplikaci EPO, která je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy České republiky a je na adrese www.daneelektronicky.cz.

Podání lze rovněž učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše zpráva nemá povahu podání ve smyslu výše uvedených ustanovení, berte prosím toto poučení za bezpředmětné.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Úhradu za poskytnutí informací proveďte bankovním převodem na číslo účtu:
19-11122011/0710, VS: 10670, nebo poštovní složenkou na uvedený účet včetně uvedení VS. Do zprávy příjemci prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a číslo 51052/17. Požadované informace budou vydány až po připsání dané částky na výše uvedený účet. Pokud nedojde k úhradě do 60 dnů, GFŘ Vaši žádost v souladu s § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odloží. Proti výši úhrady můžete podat u GFŘ stížnost a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.
V části žádosti, kde žádáte o sdělení informace, jaký byl odhad MFČR za celý rok 2017, Vám sdělujeme následující. Podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím v této části Vaši žádost odkládáme, protože touto informací Generálního finančního ředitelství nedisponuje. Z tohoto důvodu se, prosím, obraťte přímo na MFČR.
S pozdravem
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika Pokorná prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.