Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě v Praze vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 12.4.2017 14:52:16
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 12.4.2017 14:52:16
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Michal A. Valášek                            e-mail:
[1][FOI #6710 e-mail] ??

 

 

 

 

Naše čj. 193/2017-072-Z 106/3

 

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12.
4. 2017  - Sdělení o odložení žádosti

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 12. 4. 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen "InfZ"), zaevidovanou podatelnou  pod č.p. 19073/2017-MD-CKDP. V
této žádosti požadujete poskytnout následující informace:

 

„1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při
návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv
jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím
minimálním rozsahu.

            a. Datum

            b. Stručný popis úkonu

            c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon
provedla

 

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo
písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě
mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a
jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí
stručný popis dokumentu.

 

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem,
schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky
vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů
(mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na
desetitisíce.

 

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt
nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce
objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

 

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro
jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby
mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.“

 

Ministerstvo dopravy  přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost, a sděluje
Vám, že Vámi požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a proto
tímto Vaši žádost dle ustanovení § 14, odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího
odkládá.

 

Požadované informace spadají do kompetence Hlavního města Prahy –
Magistrátu hlavního města Prahy, jako věcně i místně příslušnému drážnímu
správnímu úřadu podle zákona č. 266/1994 o drahách, ve znění pozdějších
předpisů. Magistrát hl. m. Prahy  je ve smyslu ustanovení § 2 InfZ
povinným orgánem pro vyřizování žádostí dle InfZ, a proto Ministerstvo
dopravy doporučuje žadateli obrátit se se svým dotazem přímo na tento
povinný subjekt (viz:
[2]http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_res...

 

Ministerstvo dopravy závěrem v této věci doplňuje, že investorem i
zhotovitelem stavební akce „Úpravy tramvajových zastávek Štvanice“ je
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

Poučení:

Proti tomuto vyřízení žádosti můžete podle § 16a odst. 1 písm. b)  InfZ
podat stížnost,  a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí o
odložení. Stížnost se podává u povinného subjektu. Lhůta k podání
stížnosti se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo odložení
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla
písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti
k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání stížnosti počíná v takovém
případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla
písemnost připravena k vyzvednutí. Stížnost se podává u správního orgánu,
který rozhodl o odložení, na adrese: Ministerstvo dopravy,
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha. O stížnosti rozhoduje ministr
dopravy.

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4][emailová adresa] | [5]+420 225 131 317
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[7]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[8]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [9]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[10][IMG]

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6710 e-mail] ??
2. http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_res...
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[emailová adresa]
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
10. http://ibesip.cz/