Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.4.2017 18:51:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.4.2017 18:51:28 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 10.4.2017 10:08:05
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 9.4.2017 18:51:28 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP6972X5
Datum a čas zaevidování: 10.4.2017 09:14:25
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, [FOI #6699 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Vopava Lukáš (MHMP, ODA), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti
o poskytnutí informace – zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice z důvodu
vyhledávání požadovaných informací napříč úřadem.

 

S pozdravem

 

Ing. Lukáš Vopava

specialista silničního správního úřadu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 247

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vopava Lukáš (MHMP, ODA), Hlavní město Praha [1]2/5/2017

Vážený pane,

 

oznamujeme Vám, že odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci zprovoznění
tramvajové zastávky Štvanice Vám bude poskytnuta po uhrazení nákladů viz.
příloha.

 

S pozdravem

 

Ing. Lukáš Vopava

specialista silničního správního úřadu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 247

[1][[2]emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]
2. [4]http://www.praha.eu/
3. [5]http://www.praha.eu/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zpr...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.praha.eu/
5. http://www.praha.eu/

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vopava Lukáš (MHMP, ODA), Hlavní město Praha [1]31/5/2017

Dobrý den,

 

V příloze zasílám pozměněnou ale potvrzenou výši úhrady za poskytnutí
informace ve věci tramvajové zastávky Štvanice.

 

S pozdravem

 

Ing. Lukáš Vopava

specialista silničního správního úřadu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 247

[1][[2]emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]
2. [4]http://www.praha.eu/
3. [5]http://www.praha.eu/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zpr...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.praha.eu/
5. http://www.praha.eu/