Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

Staňková Miroslava, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Čj. KŘ/17/0308/Sta, odpověď na čj. 02097/17

 

Vážený  pane,

 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
(dále jen „povinný subjekt“ nebo „ROPID“), obdržel dne 11. dubna 2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se zprovozněním
tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě, kde jste žádal o
poskytnutí následujících informací:

 

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu,
schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné
souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím
minimálním rozsahu.

            a. Datum

            b. Stručný popis úkonu

            c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon
provedla

 

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo
písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě
mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a
jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí
stručný popis dokumentu.

 

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem,
schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky
vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů
(mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na
desetitisíce.

 

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt
nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce
objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

 

Organizace ROPID se z hlediska hromadné dopravy na území Prahy zabývá
především organizací provozu (návrhy tras a jízdních řádů) a jeho
ekonomickým zajištěním. Realizace zastávek na trasách linek spadá do
kompetence majitelů nebo správců dopravní infrastruktury, žádost o vznik
zastávek většinou pochází od jednotlivých městských částí a její schválení
probíhá v kompetenci správních orgánů hl. m. Prahy a Policie ČR.
Organizace ROPID v tomto případě po fyzické realizaci zastávky na Hlávkově
mostě pouze zapracovala existenci zastávky do jízdních řádů zde
projíždějící tramvajové linky číslo 14.

 

Ke konkrétním dotazům Vám sdělujeme:

 

Ad 1) 09.03.2017, zanesení nové zastávky do systému JŘ, provedeno
pracovníkem Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. (jméno sdělit nelze
z důvodu ochrany osobních údajů dle  zákona č. 101/2000 Sb. Nejedená se o
úřední osobu).

 

Ad 2) Úkon neměl písemný výstup, projevil se pouze v interní databázi
systému JŘ.

 

Ad 3) S úkonem nevznikly povinnému subjektu žádné konkrétní náklady.

 

Ad 4) Žádné takové náklady povinnému subjektu nevznikly.

 

S pozdravem

 

Ing. Miroslava Staňková| Kancelář ředitele

zástupkyně ředitele pro ekonomiku

[1]Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

[2]Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1

[3]www.ropid.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ukázat citované pasáže