Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

Staňková Miroslava, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Čj. KŘ/17/0308/Sta, odpověď na čj. 02097/17

 

Vážený  pane,

 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
(dále jen „povinný subjekt“ nebo „ROPID“), obdržel dne 11. dubna 2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se zprovozněním
tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě, kde jste žádal o
poskytnutí následujících informací:

 

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu,
schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné
souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím
minimálním rozsahu.

            a. Datum

            b. Stručný popis úkonu

            c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon
provedla

 

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo
písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě
mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a
jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí
stručný popis dokumentu.

 

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem,
schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky
vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů
(mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na
desetitisíce.

 

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt
nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce
objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

 

Organizace ROPID se z hlediska hromadné dopravy na území Prahy zabývá
především organizací provozu (návrhy tras a jízdních řádů) a jeho
ekonomickým zajištěním. Realizace zastávek na trasách linek spadá do
kompetence majitelů nebo správců dopravní infrastruktury, žádost o vznik
zastávek většinou pochází od jednotlivých městských částí a její schválení
probíhá v kompetenci správních orgánů hl. m. Prahy a Policie ČR.
Organizace ROPID v tomto případě po fyzické realizaci zastávky na Hlávkově
mostě pouze zapracovala existenci zastávky do jízdních řádů zde
projíždějící tramvajové linky číslo 14.

 

Ke konkrétním dotazům Vám sdělujeme:

 

Ad 1) 09.03.2017, zanesení nové zastávky do systému JŘ, provedeno
pracovníkem Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. (jméno sdělit nelze
z důvodu ochrany osobních údajů dle  zákona č. 101/2000 Sb. Nejedená se o
úřední osobu).

 

Ad 2) Úkon neměl písemný výstup, projevil se pouze v interní databázi
systému JŘ.

 

Ad 3) S úkonem nevznikly povinnému subjektu žádné konkrétní náklady.

 

Ad 4) Žádné takové náklady povinnému subjektu nevznikly.

 

S pozdravem

 

Ing. Miroslava Staňková| Kancelář ředitele

zástupkyně ředitele pro ekonomiku

[1]Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

[2]Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1

[3]www.ropid.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ukázat citované pasáže