Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Hamzová Zuzana,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2017 12:41:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2017 12:41:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne: 8.3.2017 12:41:18
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančn...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 8.3.2017 15:49:12
Vaše evidenční údaje: Havlík, /,, [FOI #6536 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato pod číslem jednacím: MSK 34665/2017
a bylo předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

eva.samkova@kr-moravskoslezsky.cz, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Dobrý den,

v příloze jste obdrželi elektronické podání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUMSX01RL7N8
Číslo jednací: MSK 39545/2017

Odesílatel: Samková Eva Ing.
Věc: poskytnutí informace podle zč 106

S pozdravem

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezského kraje