Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Dobrý den,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši žádost ze
dne 8. března 2017 podanou na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze Vám zasíláme kopii požadované přílohy č. 1a, část II, tabulka č.
2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. [1]320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), kterou MZV postoupilo Ministerstvu financí ČR v rámci
zprávy o výsledcích finančních kontrol na MZV za rok 2016.

S pozdravem

Pavla Krejčová

Tiskový odbor/Press Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [emailová adresa], [2]www.mzv.cz

[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

Od:        DevelopSign/Internal
Komu:        [emailová adresa],
Datum:        08.03.2017 12:47
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích
finančních kontrol

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 8.3.2017 12:47-----

From: David Havlík <[FOI #6531 e-mail] ??>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004
Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve
veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně
rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím
poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu
informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.
S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6531 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
8/3/2017
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže