Zpráva pro poslance rozpočtového výboru

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

a) žádám o seznam osob, u kterých byla provedena kontrola a které v roce 2012 emitovali korunové dluhopisy, kdy byla činnost ukončena
(osoby z tabulek v http://www.financnisprava.cz/assets/cs/p... )

b) žádám o seznam osob z bodu a), u kterých nedošlo kontrolou (po kontrole) ke změně daně (jde mi opět jen kontroly popsané v bodě a) )

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 26.4.2017 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 43 127/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,
informujeme Vás, že rozhodnutí o odmítnutí žádosti Vám bylo odesláno do datové schránky.

S pozdravem,
S. Panáková

Michal Škop zanechal/a poznámku ()

14.5.2017 jsem podal následující odvolání:
Odvolání ve věci neposkytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999

1. Dne 26.4.2017 požádal žadatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), Generální finanční ředitelství (dále jen „povinný
subjekt“) o:

a) seznam osob, u kterých byla provedena kontrola a které v roce 2012 emitovali
korunové dluhopisy, kdy byla činnost ukončena (osoby z tabulek
v http://www.financnisprava.cz/assets/cs/p... )

b) seznam osob z bodu a), u kterých nedošlo kontrolou (po kontrole) ke změně daně (jde mi opět jen kontroly popsané v bodě a) )

2. Dne 12.5.2017 povinný subjekt zaslal rozhodnutí (č.j. 46357/17/7500-20080-202098, „napadané rozhodnutí“), ve kterém žádost o informace odmítá. Toto rozhodnutí bylo doručeno 13.5.2017.

3. Povinný subjekt odmítl poskytnout požadované informace s tím, že „Zveřejněním seznamu osob,
které emitovaly korunové dluhopisy, a zároveň u nich byla provedena kontrolní činnost a dále osob, které emitovaly korunové dluhopisy a u kterých nedošlo kontrolní činností ke změně daně, by fakticky došlo ke zveřejnění seznamu osob, které emitovaly korunové dluhopisy a zároveň jim byl kontrolní činností změněn základ daně, daň nebo ztráta. […] tato informace vypovídá o majetkových poměrech těchto společností, které nejsou povinnými subjekty.“

4. Povinný subjekt svoje odmítnutí de facto založil na tom, že poskytnutím informací by šla odvodit jiná (nepožadovaná) informace.

5. I v takovém případě (aniž bych souhlasil s celkovou argumentací povinného subjektu) by povinný subjekt měl poskytnout informaci částečně a jen o zbytku vydat rozhodnutí o odmítnutí. Neposkytnutí požadované informace z bodu a) (seznam všech osob, u kterých byla provedena kontrola) není vůbec samostatně odůvodněno v napadeném rozhodnutí.

Odvolání v bodě a)
Jelikož povinný subjekt na žádost o informace odmítl poskytnout požadovanou informaci v bodě a) (seznam všech osob, u kterých byla provedena kontrola) v rozporu se zákonem, podává tímto žadatel​ odvolání​ ve smyslu ustanovení §16 odst. 1 InfZ a žádá nadřízený orgán povinného subjektu, tedy dle § 20 odst. 4 InfZ ministerstvo financí, aby napadené rozhodnutí ohledně požadované informace v bodě a) zrušil a věc povinnému subjektu vrátil k dalšímu řízení takovým rozhodnutím, které zaváže povinný subjekt k poskytnutí požadované informace.