Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Rubášová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zpoždění rychlíku Rx 768 Vranov

Čekáme, až si Rubášová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na důvod zpoždění rychlíku Rx 768 Vranov 13.7.-15.7.(již třetí den po sobě cca 15 minut) a zároveň zda tato zpoždění budou i nadále pokračovat. Dojíždím z M.Lázní do Chebu s malým dítětem a dělá nám to opravdu velké problémy, neboť 1/4 hodina o kterou je vlak zpožděný citelně chybí při příchodu do zaměstnání.
Zároveň se chci zeptat, zda je možná nějaká finanční kompenzace za tak častá zpoždění.

J.Rubášová

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Rubášová

České dráhy, a.s.

1 příloha

--------------------------------------------------------------------------

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li
adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat
smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována
pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání
nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto
emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního
vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým
chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím
plnění.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat
veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného
dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních
stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně
uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není
možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního
vztahu.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v
tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by
zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za
vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až
do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena
podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo
odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně
nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou
akceptaci nabídky.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Rubášová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.