Zpětné vymáhání státních dotací

Dotaz byl částečně úspěšný.

Zdena Vlková

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:
-Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu:
název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.
-Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....
Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem.
Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem

Zdena Vlková

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Zpětné vymáhání státních dotací, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 1/28/2021 2:21:18 PM
přijata a pod číslem 2021012814211881200 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6009/2021-MZE-10041