Znalecký posudek č. 51/2014

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii znaleckého posudku č. 51/2014 na posouzení nabídnuté ceny zakázky „Repase OBU v roce 2015“, který byl zpracován dne 19. prosince 2014 znaleckým ústavem A-Consult plus s.r.o.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.2.2015 13:45:35
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Znalecký posudek č. 51/2014

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 9.2.2015 13:45:35
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Znalecký posudek č. 51/2014

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

David Havlík

Alejní 2410/3

415 01 Teplice

 

 

Naše čj. 42/2015-072-Z106/4                       
 [1][FOI #3803 e-mail] ??,

                                                                      
[2][email address]

 

 

Věc:    Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 9. února 2015 -   sdělení o
odložení žádostí a o postoupení žádostí na ŘSD ČR k vyřízení

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaše žádosti ze dne 9. února 2015 o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.).
Tyto žádosti byly téhož dne zaevidovány podatelnou ministerstva pod č.p.
7166/2015-MD-CKDP a č.p. 7165/2015-MD-CKDP. V těchto žádostech požadujete 
poskytnutí informací -cit:

 

Naše čj. 42/2015-072-Z106/2                         

"žádám kopii znaleckého posudku č. 51/2014 na posouzení nabídnuté ceny
zakázky „Repase OBU v roce 2015“, který byl zpracován dne 19. prosince
2014 znaleckým ústavem A-Consult plus s.r.o."

 

Naše čj. 43/2015-072-Z106/2                       

"žádám kopii znaleckého posudku č. 691/20/2014 ze dne 20. února 2014,
který uvádí, že existují takové technické důvody, pro které je nezbytné
dodávku nových palubních jednotek OBU zadat Konsorciu společností Kapsch."

 

Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloužení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Protože
se Vámi požadované informace  nevztahují k působnosti Ministerstva
dopravy, jsou tímto tyto žádosti dle ustanovení § 14, odst. 5, písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb. bez dalšího odloženy.  

 

Odůvodnění:

Ministerstvo dopravy konstatuje, že se požadované informace k působnosti
povinného subjektu nevztahují, neboť se týkají výhradně činnosti ŘSD ČR,
neboť zadavatelem zpracování těchto posudků byl právě Úsek provozovatele
elektronického mýta ŘSD ČR.  Proto Ministerstvo dopravy předmětné žádosti
o informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládá, a ve smyslu tohoto zákonného ustanovení tuto skutečnost žadateli
spolu s odůvodněním sděluje.

 

Ministerstvo dopravy na základě výše uvedených skutečností a v rámci
vstřícného úřadu postupuje uvedené žádosti státní příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Praha (dále jen „ŘSD“), Čerčanská 12,
140 00 Praha 4, které je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, orgánem
příslušným k jejímu vyřízení.

 

Poučení:

Proti tomuto vyřízení žádostí může účastník řízení podle § 16a odst. 1
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, podat stížnost, a to ve lhůtě do 30 dnů od
doručení rozhodnutí o odložení (§ 16a odst. 3 písm. a zákona č. 106/1999
Sb.). Stížnost se podává u povinného subjektu. Lhůta k podání stížnosti se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla
písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti
k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání stížnosti počíná v takovém
případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla
písemnost připravena k vyzvednutí. Stížnost se podává u správního orgánu,
který rozhodnutí vydal, na adrese: Ministerstvo dopravy,
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha. O stížnosti rozhoduje ministr
dopravy.

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3803 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

David Havlík

Alejní 2410/3

415 01 Teplice

 

 

Naše čj. 42/2015-072-Z106/4                       
 [1][FOI #3803 e-mail] ??,

                                                                      
[2][email address]

 

 

Věc:    Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 9. února 2015 -   sdělení o
odložení žádostí a o postoupení žádostí na ŘSD ČR k vyřízení

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaše žádosti ze dne 9. února 2015 o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.).
Tyto žádosti byly téhož dne zaevidovány podatelnou ministerstva pod č.p.
7166/2015-MD-CKDP a č.p. 7165/2015-MD-CKDP. V těchto žádostech požadujete 
poskytnutí informací -cit:

 

Naše čj. 42/2015-072-Z106/2                         

"žádám kopii znaleckého posudku č. 51/2014 na posouzení nabídnuté ceny
zakázky „Repase OBU v roce 2015“, který byl zpracován dne 19. prosince
2014 znaleckým ústavem A-Consult plus s.r.o."

 

Naše čj. 43/2015-072-Z106/2                       

"žádám kopii znaleckého posudku č. 691/20/2014 ze dne 20. února 2014,
který uvádí, že existují takové technické důvody, pro které je nezbytné
dodávku nových palubních jednotek OBU zadat Konsorciu společností Kapsch."

 

Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloužení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Protože
se Vámi požadované informace  nevztahují k působnosti Ministerstva
dopravy, jsou tímto tyto žádosti dle ustanovení § 14, odst. 5, písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb. bez dalšího odloženy.  

 

Odůvodnění:

Ministerstvo dopravy konstatuje, že se požadované informace k působnosti
povinného subjektu nevztahují, neboť se týkají výhradně činnosti ŘSD ČR,
neboť zadavatelem zpracování těchto posudků byl právě Úsek provozovatele
elektronického mýta ŘSD ČR.  Proto Ministerstvo dopravy předmětné žádosti
o informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládá, a ve smyslu tohoto zákonného ustanovení tuto skutečnost žadateli
spolu s odůvodněním sděluje.

 

Ministerstvo dopravy na základě výše uvedených skutečností a v rámci
vstřícného úřadu postupuje uvedené žádosti státní příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Praha (dále jen „ŘSD“), Čerčanská 12,
140 00 Praha 4, které je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, orgánem
příslušným k jejímu vyřízení.

 

Poučení:

Proti tomuto vyřízení žádostí může účastník řízení podle § 16a odst. 1
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, podat stížnost, a to ve lhůtě do 30 dnů od
doručení rozhodnutí o odložení (§ 16a odst. 3 písm. a zákona č. 106/1999
Sb.). Stížnost se podává u povinného subjektu. Lhůta k podání stížnosti se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla
písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti
k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání stížnosti počíná v takovém
případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla
písemnost připravena k vyzvednutí. Stížnost se podává u správního orgánu,
který rozhodnutí vydal, na adrese: Ministerstvo dopravy,
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha. O stížnosti rozhoduje ministr
dopravy.

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3803 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]