Změny intervalů na semaforech, Praha 6

Dotaz byl úspěšný.

Hana Huntová

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

Vážení,

dovoluji si tímto požádat o informaci, zda došlo v období 15.5. 2018 - 28.2.2019 k jakékoliv změna intervalů na semaforech na následujících křižovatkách

1. Vokovická - Evropská
2. Horoměřická - Evropská

Dále prosím o specifikaci těchto změn, tedy zda se jednalo o prodloužení či zkrácení intervalů, jeijch konkrétní časový průběh a datum zahájení či ukončení dané změny.

Pokud k těmto změnám docházelo, žádám také o elektronickou kopii dokumentace/komunikace, která v souvislosti s těmito změnami proběhla mezi Městskou částí Praha 6 (např. Odbor dopravy a životního prostředí), Magistrátem hl. m. Prahy a TSK.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

Siegel Karel, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 příloha

Vážená paní Huntová,

 

na základě informace od vedoucí oddělení řízení dopravy naší společnosti
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění  sděluji:

 

V období od 15.5.2018 do 28.2.2019 nedošlo k žádným změnám v nastavení SSZ
(světelné signalizační zařízení) na křižovatkách 6.120 Evropská –
Veleslavínská a 6.118 Evropská – Horoměřická.

Na obou křižovatkách je dynamické řízení s preferencí tramvají. Vzhledem
k tomu, že na těchto křižovatkách nebyly v dotčeném období realizovány
změny dopravního řešení SSZ, neproběhla ani žádná komunikace mezi
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Magistrátem hl. m.
Prahy či Městskou částí Praha 6 týkající se případných změn.

 

S pozdravem

 

JUDr. Karel Siegel

právník společnosti

[1]cid:image001.png@01D32B0D.EE148DD0

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Tel: +420 257 015 424

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.tsk-praha.cz

 

 

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli
výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani
jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní
či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude
uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného
písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či
okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní
smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při
své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK
jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK.
Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za
TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v
rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.tsk-praha.cz/