Změny Boskovického zpravodaje dle předsedy Redakční rady

Tomáš Trumpeš vznesl tento dotaz dotaz na Město Boskovice

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informací od předsedy Redakční rady města Boskovice Jaroslava Oldřicha k následujícím otázkám:
1) Připravují se nějaké konkrétní změny Boskovického zpravodaje, jak kupříkladu zaznělo na zastupitelstvu v září 2019?
2) Pokud ano, tak jaké? Měly by se tyto změny týkat také obsahu? V jaké míře?
3) Existuje v současné redakční radě shoda na tom, zda by měly výraznější změny obsahu Boskovického zpravodaje proběhnout, či nikoliv?
4) Plánuje redakční rada nějak konkrétně pracovat s návrhy změn, které představila Kristýna Znamenáčková ještě jako členka redakční rady?

Mnohokrát děkuji
S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

epodatelna, Město Boskovice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 21:07:19 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změny Boskovického zpravodaje dle předsedy Redakční rady elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.11.2020 21:07:19 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice 19.11.2020 07:52:06

Vaše podání ze dne: 18.11.2020 21:07:19 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změny Boskovického zpravodaje dle předsedy Redakční rady podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Boskovice vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00UFNLF
Datum zaevidování: 19.11.2020 06:50:14
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE040PCI
Vaše evidenční údaje: TRUMPEŠ TOMÁŠ, Legionářská 1240/25, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová Kamila

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00UFNLFMUBOSE040PCI", nebo použijte web podatelnu.

Ing. Jaroslav Parma, Město Boskovice

Dobrý den pane Trumpeši,
přeposílám vám odpovědi předsedy Redakční rady Boskovického zpravodaje RNDr. Jaroslava Oldřicha na vaše dotazy:

Povinný subjekt v první řadě uvádí, že požadované informace mají charakter dotazů na názory a budoucí rozhodnutí, na které ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím není povinný subjekt povinen odpovídat. § 2 odst. 4 uvedeného zákona zní: „ Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“
V této souvislosti by tedy povinný subjekt mohl vydat rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací. V tomto případě se však předseda redakční rady rozhodl, že práva povinného subjektu nevyužije a položené otázky zodpoví takto:

1) Připravují se nějaké konkrétní změny Boskovického zpravodaje, jak kupříkladu zaznělo na zastupitelstvu v září 2019?
Ano, připravují.

2) Pokud ano, tak jaké? Měly by se tyto změny týkat také obsahu? V jaké míře?
Zásadní změny se budou týkat grafiky zpravodaje, která již neodpovídá rozsahu informací, které je potřeba v Boskovickém zpravodaji zveřejnit. Tyto změny budou také souviset s plněním zásad nového Jednotného vizuálního stylu města. Viz Zápis z jednání redakční rady č. 22 ze dne 11. 11. 2020.
V 8. ročníku celostátní soutěže „O nejlepší městský zpravodaj za rok 2018“ získal Boskovický zpravodaj 1. místo. Boskovický zpravodaj byl přihlášen do soutěže Radniční listy roku 2020, kterou pořádal zapsaný spolek Kvalikom. Zde získal následující ohodnocení.
- Obsah periodika je kvalitní, volena jsou zajímavá témata a celkově je zpravodaj čtivý a poutavý. Rozhovory zveřejňované většinou na titulní straně jsou zajímavé.
- Zpravodaj obsahuje mnoho praktických informací, přehledů s termíny, kvalitní společenská rubrika, do tvorby jsou zapojeny spolky i školská zařízení.
- Velký prostor zde dostává osvěta, zejména v nakládání s odpady.
- Celkově se jedná o kvalitní periodikum.

3) Existuje v současné redakční radě shoda na tom, zda by měly výraznější změny obsahu Boskovického zpravodaje proběhnout, či nikoliv?
Ano, existuje. Na základě výše uvedeného není potřeba výraznější změna obsahu Boskovického zpravodaje. Je však potřeba získat více externích spolupracovníků k obohacení témat zpravodaje. Například z oblasti sportu, kultury, školství apod. Aktuálně nejdiskutovanější otázkou je zkvalitnění korektur textů před vydáním zpravodaje.

4) Plánuje redakční rada nějak konkrétně pracovat s návrhy změn, které představila Kristýna Znamenáčková ještě jako členka redakční rady?
Všechny změny navrhované Pirátskou stranou byly projednány na 12. jednání redakční rady dne 11. prosince 2019, na kterém byl jako host přítomen také Radek Šamšula (Česká pirátská strana). Ze závěrů tohoto jednání vyplynulo následující: „Navrhované úpravy řešit v součinnosti s tvorbou nového Jednotného vizuálního stylu města Boskovice v rámci projektu „Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Boskovice“, který probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.“ Viz zápis č. 12 ze dne 11. 12. 2019.

Na srpnovém zasedání redakční rady Viz zápis č. 20 ze dne 11. 8. 2020 se členové shodli, že připraví náměty na možné změny Boskovického Zpravodaje, zejména v souladu s výše uvedeným novým vizuálním stylem města, Následně jim byly na posledním listopadovém zasedání předloženy pracovní návrhy nové podoby Boskovického zpravodaje k připomínkování.

RNDr. Jaroslav Oldřich
předseda Redakční rady Boskovického zpravodaje

Přeji vám hezký den.

Ing. Jaroslav Parma
referent pro styk s veřejností
MěÚ Boskovice, odbor kancelář tajemníka
Masarykovo nám. 4/2, 680 01  Boskovice
Šéfredaktor Boskovického zpravodaje
Webmaster www.boskovice.cz
Redaktor FB profilu /mestoboskovice
Produkční BTV-Boskovické televize
Koordinátor zahraniční spolupráce – partnerská města

Tel.: 00420 516 488 617
Mobil: 00420 777 254 232
www.boskovice.cz