Zlatá mládež

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Petr Štědrý

Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o informaci, kolik činí odměna včetně případné náhrady nákladů a jiných, jednotlivých účastníků pořadu Zlatá mládež, který se právě natáčí/natáčel v posledních dnech.

S přátelským pozdravem,

Petr Štědrý

Noreply, ČESKÁ TELEVIZE

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš e-mail, na který odpovíme v co nejkratší možné době,
nejpozději však do 30 dnů.
 
Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na našich internetových
stránkách pod odkazem "Časté dotazy".
[1]http://www.ceskatelevize.cz/faq/ 

 

Zajímavé informace o České televizi naleznete zde
[2]http://www.malokdovi.cz/ 

 

V případě aktuálnosti Vašeho dotazu nás můžete kontaktovat telefonicky na
čísle 2 6113 6113.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum

ČESKÁ TELEVIZE

e-mail:   [3]Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
www:     [4]http://www.ceskatelevize.cz

 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.ceskatelevize.cz/faq/
2. http://www.malokdovi.cz/
3. mailto:Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
4. http://www.ceskatelevize.cz/

Janků Ivana, ČESKÁ TELEVIZE

2 přílohy

Vážený pane Štìdrý,

v pøíloze pøipojuji Výzvu k doplnìní žádosti o informace.

S pozdravem

Ivana Jankù – ÚMP

Èeská televize

 

Upozornìní: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvì, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona è. 89/2012 Sb.,
obèanský zákoník, na vìdomí, že v Èeské televizi podléhá uzavírání smluv
stanoveným interním pravidlùm a dùvodné oèekávání uzavøení smlouvy je tak
možné až po pøíslušném interním schválení smlouvy v systému Èeské
televize. Pøijetí návrhu na uzavøení smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 obèanského zákoníku vyluèuje.
Èeská televize je povinným subjektem dle zákona è. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

Opravdu potøebujete tento email tisknout?

Janků Ivana, ČESKÁ TELEVIZE

2 přílohy

Vážený pane Štědrý,

v příloze připojujeme Sdělení o odložení žádosti o informaci.

 

S pozdravem

 

Ivana Janků – ÚMP

Česká televize

 

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že v České televizi podléhá uzavírání smluv
stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak
možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému České
televize. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Česká televize je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

[1][IMG]

Opravdu potřebujete tento email tisknout?

References

Visible links
1. http://www.ceskatelevize.cz/porady/11688...