Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Diana Fialová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Diana Fialová

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) je nutné, aby pro udělení povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce fyzická osoba vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku.

S ohledem na předmětné ustanovení bych se chtěla zeptat, zda je nutné, aby byla celá praxe vykonávána až po získání magisterského titulu? Repektive, je dostačující odborná praxe vykonávaná před získáním magisterského titulu po dobu 30 měsíců a následně po získání magisterského titulu po dobu 31 měsíců?

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Diana Fialová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zkouška
insolvenčního zprávce" s evidenčním číslem
8a788088-b3d5-47cd-8665-0b9c0d2e3d92 a s běžným číslem 43905/2020 bylo
doručeno dne 24.08.2020 10:18:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní magistro,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 24. 8. 2020 stran odborné
praxe podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., o
insolvenčních správcích, sdělujeme následující. Ministerstvo spravedlnosti
posuzuje splnění podmínky tříleté odborné praxe z přiložených dokumentů
k řádně zaslané žádosti o vykonání zkoušky, a to vždy individuálně
s ohledem na specifika prokazované odborné praxe. Nad rámec platné právní
úpravy proto není možné, generalizovat požadavky, po jejichž splnění se
bude na žádost o vykonání zkoušky pohlížet jako na bezvadnou.

Z hlediska obsahu odborné praxe ministerstvo zejména požaduje, aby odborná
praxe bezprostředně souvisela s výkonem funkce insolvenčního správce a
měla praktický, nikoli pouze teoretický charakter. Podle ustanovení § 4a
odst. 1 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek
insolvenčních správců, uchazeč o vykonání zkoušky prokazuje odbornou praxi
vyžadovanou zákonem dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu
vykonávané odborné praxe.

Z přiložených dokladů prokazujících odbornou praxi proto musí být patrné
zejména:

 

-        v jaké pracovní pozici byla odborná praxe vykonávána
(zaměstnanec, OSVČ);

-        na základě jaké právní skutečnosti (pracovní smlouva, dohoda o
pracovní činnosti, živnostenské nebo jiné oprávnění, atd.);

-        v čem tato odborná praxe spočívala (podrobný popis vykonávané
činnosti vyplývající mimo jiné z pracovní náplně podepsaný zaměstnavatelem
nebo osobou k tomu oprávněnou);

-        v jaké délce a intenzitě byla odborná praxe vykonávána.

V případě, kdy Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotí, že odborná praxe není
dostatečně prokázána, tj. uchazeč k žádosti o vykonání zkoušky přiloží
dokumenty, které vykonání odborné praxe dostatečně neosvědčují, vyzve
uchazeče k doplnění žádosti.

Pro úplnost uvádíme, že tyto informace jsou veřejně dostupné na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti pod odkazem:
[1]https://insolvence.justice.cz/zkousky-in....
Obecně lze říci, že zákon o insolvenčních správcích nevyžaduje, aby
odborná praxe byla vykonávána až po získání vysokoškolského vzdělání
v magisterském studijním programu. Je však třeba zdůraznit, že splnění
podmínky tříleté odborné praxe je možné posoudit vždy až na základě
přiložených dokumentů k řádně zaslané žádosti  o vykonání zkoušky.

Pro případné další dotazy ke zkoušce se dále obracejte přímo na věcně
příslušný útvar, tj. odbor insolvenční a soudních znalců
([2][emailová adresa]).

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [3][emailová adresa]

[4]www.justice.cz

 

[5]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://insolvence.justice.cz/zkousky-in...
2. mailto:[emailová adresa]
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.justice.cz/
5. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Diana Fialová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.