Živá muzika na svatbě

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
v sobotu dne 17. 10. 2020 máme v rodině plánovanou svatbu v počtu cca 39 osob, kde by měla být živá hudba v počtu 2 - 3 hudebníků.
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR od pondělí 5. 10. 2020 vyhlásila nouzový stav, kde v bodě I. 1. je výjimka pro konání svateb (ty by měly být omezeny až od 19. 10. do počtu 30 osob dle vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly v médiích), můj dotaz zní (a zřejmě nebudeme sami, koho to bude zajímat v souvislosti s právě konanými svatbami), zda je možné pozvat na naši svatbu zmíněnou živou muziku? Samozřejmě při dodržení všech hygienických a protiepidemiologických opatření.
Dle mého názoru svatba není ani koncert, divadelní představení ani jiné umělecké představení, prosím proto o jasné upřesnění usnesení Vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření.
V pátek 2. 10. 2020 jsem poslal e-mailem (dotaz veřejnost) a dnes se velmi marně pokouším volat na tel. č. 224 972 222. Bohužel jsem to zkoušel asi 5x a vždy se mi ozve automat, že mne spojíte, nicméně nikdo mi telefon nebere.
Chápu, že v tuto chvíli máte zřejmě jiné starosti, ale v tuto chvíli považuji Vaši informaci za velmi důležitou.
Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956
Kuřívody 509
471 24 Ralsko

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.10.2020 10:46:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Živá muzika na svatbě elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.10.2020 10:46:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
5.10.2020 13:50:58

Vaše zpráva ze dne: 5.10.2020 10:46:39
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Živá muzika na svatbě
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01C3HYD
Datum zaevidování: 5.10.2020 10:50:25

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
5.10.2020 13:50:58

Your message - dated 5.10.2020 10:46:39
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Živá muzika na svatbě
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01C3HYD
Date of registration: 5.10.2020 10:50:25

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01C8ADU
značka: MZDR 42342/2020-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 13.10.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1951228_002.pdf