Žiadosť o kópiu zmluvy

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

Simona Posmiková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žiadam o kópiu zmluvy o revitalizácií Hlavního nádraží v Prahe medzi Českými dráhami a Grandi Stazioni podpísanú dňa 17.11. 2003.

S priateľským pozdravem,

Simona Posmiková

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 18.11.2017 22:12:07
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o kópiu zmluvy

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 18.11.2017 22:12:07
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o kópiu zmluvy

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážená paní

Simona Posmiková

Slovensko                            e-mail:
[1][FOI #7053 e-mail] ??

 

 

 

Naše čj. 442/2017-072-Z 106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 11. 2017  -
Sdělení o odložení žádosti

 

Vážená paní,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 18. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen "InfZ"), zaevidovanou podatelnou  pod č.p. 59369/2017-MD-CKDP. V
této žádosti požadujete poskytnout následující informace:

 

„Žiadam o kópiu zmluvy o revitalizácií Hlavního nádraží v Prahe medzi
Českými dráhami a Grandi Stazioni podpísanú dňa 17.11. 2003.“

 

Ministerstvo dopravy  přezkoumalo Vaši žádost a sděluje Vám, že se
požadované informace nevztahují k jeho působnosti, a proto tímto Vaši
žádost dle ustanovení § 14, odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odkládá.

 

Ministerstvo dopravy smlouvou nedisponuje. Požadovaná informace totiž
spadá výhradně do kompetence společnosti České dráhy, a. s., IČO:
70994226. České dráhy, a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 2 InfZ povinným
orgánem pro vyřizování žádostí dle InfZ, a proto Vám Ministerstvo dopravy
doporučuje obrátit se přímo na tento povinný subjekt (viz:
[2]http://www.ceskedrahy.cz/assets/kontakty...)

Proti vyřízení žádosti můžete podle § 16a odst. 1 písm. b)  InfZ podat
stížnost,  a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí o odložení.
Stížnost se podává u povinného subjektu. Lhůta k podání stížnosti se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo odložení oznámeno
(doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost
uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem
vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí
za den doručení. Lhůta k podání stížnosti počíná v takovém případě běžet
dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena
k vyzvednutí. Stížnost se podává u správního orgánu, který rozhodl o
odložení, na adrese: Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110
15  Praha. O stížnosti rozhoduje ministr dopravy.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7053 e-mail] ??
2. http://www.ceskedrahy.cz/assets/kontakty...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/