Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daniel Široký prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zdanění uprchlíků z Ukrajiny

Daniel Široký vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Daniel Široký přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Daniel Široký

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Naše česká společnost v rámci válečné pomoci Ukrajině v březnu 2022 zaměstnancům naší sesterské společnosti na Ukrajině nabídla možnost přesunutí se do České republiky. Toto bylo využito 2 tamními zaměstnanci, kterým jsme pomohli s přesunem z Ukrajiny do České republiky a s nalezením ubytování. Tito lidé jsou stále zaměstnanci naší sesterské ukrajinské společnosti, vykonávají pro ni své pracovní činnost, Tyto činnosti vykonávají střídavě z místa svého dočasného bydliště v ČR, nebo i s kanceláře naší české firmy kam můžou docházet.
Tito lidé mají stále rodinu na Ukrajině a po skončení konfliktu se plánují do své země vrátit.
Můj dotaz zní, zda těmto lidem musí být zdaněn v ČR jejich Ukrajinský příjem ze závislé činnosti ( a ten pak započíst s jejich Ukrajinskou daňovou povinností na Ukrajině), nebo existuje výjimka, která by je z povinnosti danit Ukrajinský příjem v ČR a platbě zdravotního a sociálního pojištění omlouvala? Vycházím ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ukrajinou,

S přátelským pozdravem,

Daniel Široký

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Široký Daniel - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Zdanění uprchlíků z Ukrajiny doručená dne 08.03.2023 11:29:37 do e-mailové
schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] byla
zaevidována pod číslem jednacím: 19005/23.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. http://www.financnisprava.cz/
7. https://twitter.com/financnisprava
8. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
9. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daniel Široký prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.