Zdanění příjmů z P2P platforem (Zonky, Mintos, Bondora)

Kristina Krčmářová vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Kristina Krčmářová, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Kristina Krčmářová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vzhledem k nejasnému přístupu ke zdanění příjmů z tzv. P2P platforem prosím o potvrzení níže uvedených závěrů.

Mintos propojuje investory s žadateli o úvěr prostřednictvím nebankovních úvěrových společností. Každý investor může nakoupit libovolný počet podílů (převodem nároku na pohledávku vůči dlužníkovi, který vychází ze smlouvy o úvěru, z úvěrové společnosti na investora na základě dohody o postoupení.). Jako investor při postupném splácení úvěru dostávám zpět jistinu i s adekvátním úrokem a poplatkem z prodlení. Peníze ze svých investic teda získávám v souladu s tím, jak dlužníci splácejí své úvěry. Jako Investor mohu své podíly také předčasně prodat jiným investorům na sekundárním trhu – a to buď se slevou nebo za další poplatek, který může být ziskem prodávající strany.

Prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

V případě platformy Zonky Investor nemá investor žádný přímý vztah ani nárok na pohledávku u daných dlužníků, ale dle smlouvy se Zonky pouze kupuje od Zonky takzvané participace – což je úročená pohledávka investora k subjektu Zonky a nemá žádný vztah k dlužníkům. Stejně tak Zonky negarantuje žádný úrokový výnos z participace a pouze dává investorovi příslib zpětných plateb v závislosti na splátkách dlužníků Zonky a také v závislosti na finanční situaci Zonky.

K tomuto jsem v minulosti zaznamenala vyjádření Generálního finančního ředitelství, že Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem zdaňovaným dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem obdržený v daném zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to pouze do výše, která ještě nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace generují stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty následně kompenzovat mezi participacemi v rámci jednoho zdaňovacího období. Jsou-li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží. Toto vyjádření však bylo údajně vzato zpět.
Po stažení transakcí na účtu je zcela zjevné, že dochází k nákupu úročených pohledávek a mimo splátky jistin jsou realizovány také úrokové příjmy. V tomto ohledu prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a případné příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

Bondora je česká platforma, která propojuje investory a nebankovní společnosti funguje totožně jako zahraniční Mintosu). Dochází k propojování investorů s nebankovními společnostmi a jejich nabídkou úvěrů ke konečným dlužníkům.
Prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

Předem děkuji za potvrzení výše uvedených závěrů, případně uvedení informace o postupu zdanění, pokud nesouhlasíte s uvedenými závěry.

S přátelským pozdravem,

Kristina Krčmářová

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 23/02/2021 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 16321/21.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření zástupce ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Milana Tvrdíka., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 17093/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].