Zdanění příjmů z P2P platforem (Zonky, Mintos, Bondora)

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Kristina Krčmářová, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Kristina Krčmářová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vzhledem k nejasnému přístupu ke zdanění příjmů z tzv. P2P platforem prosím o potvrzení níže uvedených závěrů.

Mintos propojuje investory s žadateli o úvěr prostřednictvím nebankovních úvěrových společností. Každý investor může nakoupit libovolný počet podílů (převodem nároku na pohledávku vůči dlužníkovi, který vychází ze smlouvy o úvěru, z úvěrové společnosti na investora na základě dohody o postoupení.). Jako investor při postupném splácení úvěru dostávám zpět jistinu i s adekvátním úrokem a poplatkem z prodlení. Peníze ze svých investic teda získávám v souladu s tím, jak dlužníci splácejí své úvěry. Jako Investor mohu své podíly také předčasně prodat jiným investorům na sekundárním trhu – a to buď se slevou nebo za další poplatek, který může být ziskem prodávající strany.

Prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

V případě platformy Zonky Investor nemá investor žádný přímý vztah ani nárok na pohledávku u daných dlužníků, ale dle smlouvy se Zonky pouze kupuje od Zonky takzvané participace – což je úročená pohledávka investora k subjektu Zonky a nemá žádný vztah k dlužníkům. Stejně tak Zonky negarantuje žádný úrokový výnos z participace a pouze dává investorovi příslib zpětných plateb v závislosti na splátkách dlužníků Zonky a také v závislosti na finanční situaci Zonky.

K tomuto jsem v minulosti zaznamenala vyjádření Generálního finančního ředitelství, že Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem zdaňovaným dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem obdržený v daném zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to pouze do výše, která ještě nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace generují stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty následně kompenzovat mezi participacemi v rámci jednoho zdaňovacího období. Jsou-li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží. Toto vyjádření však bylo údajně vzato zpět.
Po stažení transakcí na účtu je zcela zjevné, že dochází k nákupu úročených pohledávek a mimo splátky jistin jsou realizovány také úrokové příjmy. V tomto ohledu prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a případné příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

Bondora je česká platforma, která propojuje investory a nebankovní společnosti funguje totožně jako zahraniční Mintosu). Dochází k propojování investorů s nebankovními společnostmi a jejich nabídkou úvěrů ke konečným dlužníkům.
Prosím o potvrzení názoru, že vratky jistin a příjmy z prodeje na sekundárním trhu budou posouzeny jako příjem podle §10 zákona o dani z příjmů (s tím, že proti příjmu lze uplatnit výdaje, za které jsem investici prokazatelně nabyl a související poplatky platformě) v okamžiku, kdy příjmy převýší výdaje. Naopak příjmy označené jako úroky a úroky z prodlení se budou danit jako kapitálový příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

Předem děkuji za potvrzení výše uvedených závěrů, případně uvedení informace o postupu zdanění, pokud nesouhlasíte s uvedenými závěry.

S přátelským pozdravem,

Kristina Krčmářová

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 23/02/2021 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 16321/21.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření zástupce ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Milana Tvrdíka., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 17093/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].