Zavedení řídících a plánovacích procesů do praxe Městského úřadu Slavonice

LENKA LYALIKOFF vznesl tento dotaz dotaz na Město Slavonice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto Urbane,
požaduji tyto informace týkající se výběrového řízení z 24. 6. 2013 a 2. 8. 2013.

Průběh soutěže – počet přihlášených uchazečů, počet hodnocených uchazečů, hodnoty jejich nabídek, výsledné pořadí nabídek a složení hodnotící komise.

Dále osvětlení důvodu ukončení projektu k 30. 9. 2013.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Pravidla vyřizování e-pošty:

http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicky-p...

1.2.2 U doručených datových zpráv je nezbytné stanovit a zaznamenat čas jejich doručení.
V okamžiku, kdy datová zpráva dojde e-podatelně, je jí tzv. dostupná. To znamená, že e-podatelna zprávu přijala a může s ní dále nakládat (např. evidovat ji, ověřit e-podpis,
pokud je připojen atd.). Za dostupnou se tedy považuje datová zpráva, pokud je uložena již na e-mailovém serveru ve schránce e-podatelny.
Pro některé další úkony je nutné určit a zaznamenat přesný čas doručení [12]. Jedná se o čas doručení, nikoliv čas počátku zpracování. Časem doručení může být například pátek
20:00:00 SEČ 8), kdy byla datová zpráva e-podatelně doručena, i když bude poprvé otevřena až v pondělí na začátku pracovní doby. Úřad tedy musí počítat veškeré lhůty od času
doručení.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva
odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu.
Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Transparentnost veřejné zakázky „Zavedení řídících a plánovacích procesů do praxe Městského úřadu Slavonice“

aneb

„Mohu si dělat, co chci, omlouvá mě neznalost zákona, slušnost a odpovědnost se kamsi vytratila. Nikomu se nezodpovídám, nic nemusím dokazovat, žádný postih mi nehrozí.“

Takto si postesknul pan starosta Urban ve Slavonických novinkách. Zároveň ho uráželo, že jsem vyzývala občany k návštěvě zasedání zastupitelstva města Slavonice a podivoval se nad tím, že jsem neměla odvahu na zasedání dorazit. Což odvaha by tu z mé strany jistě nechyběla. Jenže ona odvaha není tak podstatná jako znalost základního zákona veřejné správy a to zákona o obcích.

Možná by do něj mohl pan starosta Urban osobně a bez jeho pravé ruky pana Ing. Karáska nahlédnout, aby se konečně po skoro končícím volebním období dozvěděl, že mi zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města Slavonice zákon jednoduše nedovoluje. Dovoluje mi ale kontrolu nad veřejnou správou, kterou si ze svých daní platím, a to zvláště kontrolu nad městským – veřejným rozpočtem.

Pozastavím se nad transparentní a demokratickou soutěží ve veřejné zakázce, která má(měla) sice zajistit městu strategický plán rozvoje, ale zároveň také zaplatit vzdělání lidem, u kterých bych již vzdělání na jejich postech předpokládala. Celý projekt měl být ukončen v roce 2015, což samozřejmě znamená, že zastupitelstvo rozhodlo buďto o vzdělání lidí, kteří po volbách do zastupitelstva nabízené vzdělání možná ani potřebovat nebudou nebo se budou vzdělávat zastupitelé, kteří se po volbách již na stejný post vůbec dostat nemusí. Pod rouškou strategie města si pan Urban pořídí na úřadě i novou „výpočetní a prezentační techniku“.

Definování potřeb budoucí zakázky
Žádost o podání dotace z OP – lidské zdroje a zaměstnanost – výzva 89 byla schválena zastupitelstvem města Slavonice 25. 9. 2012. Na webu města podle vyjádření Ing. Libora Karáska nebylo možno z kapacitních důvodů webu uveřejňovat celý zápis ze zasedání. Přestože nyní funguje nový web města a jistě byla jeho kapacita pro zveřejňování dokumentů navýšena, nejsou zveřejňovány zápisy ani nyní.

Porušení informační potřeby:
Pan starosta Urban nějak pozapomněl informovat veřejnost v září 2012, kdy že to vlastně hodlá město veřejnou zakázku realizovat. Jakou možnost veřejnost měla, aby posoudila, zda je plánovaný projekt v souladu s veřejnými potřebami a zájmy? Občané města Slavonice neměli téměř žádnou šanci eliminovat riziko realizace zbytečných a neúčelných výdajů.

Na základě uspěchaného vyhlášení výběrového řízení jistě nebyl v dostatečném předstihu osloven potenciální okruh dodavatelů a tím nebyla zaručena vyšší účast uchazečů v soutěži. Nastala samozřejmě zrovna ta situace, která je živnou půdou pro klientelismus a korupci při šíření přednostních informací o chystaných projektech.

Informace by měly být zveřejněny v okamžiku, pane starosto Urbane, kdy je vysoce pravděpodobné, že zakázka bude realizována. Tedy obvykle po schválení předmětu, rozsahu, alokovaných prostředků a předpokládaného termínu vyhlášení a realizace zakázky.

Veřejná zakázka byla vyvěšena na úřední desce města Slavonice 12. 6. 2013 a nabídky bylo možné podávat do 24. 6. 2013 do 13. hodin, tudíž nebyla dodržena 15tidenní lhůta pro zveřejnění. Přesto, že jsem na tuto skutečnost poukázala, nechalo to pana starostu zcela chladným. Zmohl se akorát na podprůměrný literární příspěvek a posteskl si nad tím, jak ho nebetyčně urážím.

Příprava výběrového řízení
Druhá fáze obsahující všechny kroky spojené s přípravou zadávací dokumentace - přesné vymezení předmětu, rozsahu a kvality zakázky, dodacích termínů, kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, atp. a dále volba zadávacího řízení a vyhlášení veřejné zakázky, byla ze strany zadavatele – města Slavonice – panem starostou Urbanem značně podceněna, takže bylo výběrové řízení pro uvedené nedostatky zrušeno dne 12. 7. 2013. Výběrové řízení však mělo probíhat hned v den ukončení a to 24. 6. 2013, tudíž bylo zrušeno až po té, co vlastně proběhlo.

Výběr dodavatele
Třetí fáze zahrnuje úkony spojené s příjmem nabídek, s jejich posouzením z hlediska úplnosti a splnění všech kvalifikačních předpokladů, hodnocením nabídek a určením vítěze soutěže. Mohu jenom konstatovat, pane starosto, že nebyl zveřejněn průběh soutěže – počet přihlášených uchazečů, počet hodnocených uchazečů, hodnoty jejich nabídek, výsledné pořadí nabídek a složení hodnotící komise.

Díky těmto zamlčeným informacím nebylo možné efektivně dohlížet na to:
zda byla v soutěži zachována rovnost účastníků a zákaz diskriminace,
zda nebylo vyřazeno neúměrně velké množství uchazečů = příliš tvrdě nastavená kvalifikace,
zda byli hodnoceni i uchazeči, kteří kvalifikaci nesplnili = laxní kontrola kvalifikačních předpokladů,
zda byla dodržena stanovená soutěžní kritéria,
jaké byly předloženy nabídky, tedy výše nabídkových cen a dalších nabídnutých hodnot soutěžních kritérií,
zda bylo stanovení hodnot jednotlivých nabídek a sestavení výsledného pořadí transparentní a jednoznačné,
zda nebyli někteří z členů hodnotící komise ve skutečnosti podjati k určitým uchazečům.
Nebyla samozřejmě bezprostředně dostupná ani informace o vítězi soutěže a jeho nabídkové ceně, která je potřebná pro srovnání se skutečným dodavatelem, s nímž zadavatel uzavře smlouvu. Nemusí být totiž automatickým pravidlem, že bude vybrána nejlépe hodnocená nabídka, např. z důvodu nesoučinnosti uchazeče při uzavírání smlouvy. Efektivita veřejné kontroly je takto mnohem vyšší než v případě, kdy tato informace zůstane „skryta“ v dokumentaci o hodnocení nabídek.

Příběh „transparentní“ veřejné zakázky na městském úřadě, v jehož čele stojí člověk, „který má zajišťovat a dbát svojí autoritou na pořádek a bezpečnost ve městě“, znovu cituji pana starostu, nekončí. Zpackané zadání se pokusil s panem Ing. Karáskem podat znovu a zveřejnil novou opravenou veřejnou zakázku 23. 7. 2013. Ta byla ukončena 2. 8. 2013 a to se stejnou neprůhledností jako zakázka první. Výběrové řízení bylo zrušeno dne 28. 8. 2013 a to z důvodu ukončení celého projektu, který byl plánován až do dubna roku 2015. Otevírání obálek mělo taktéž proběhnout okamžitě po ukončení podávání nabídek 2. 8. 2013. Tedy ještě před ukončením výběrového řízení rozhodnutím z 28. 8. 2013.

Nabízí se zde totiž spekulace, že pan starosta společně s výběrovou komisí zrušil výběrové řízení z jiného důvodu. Třeba že dohodl s dodavatelem cenu nižší než 200 000 Kč a tedy celé výběrové řízení se tímto stalo zbytečné, jelikož v tomto případě stačí dodavatele pouze oslovit. Kdo je pane starosto tím vítězným dodavatelem v první i druhé veřejné zakázce? Proč byla realizace projektu ukončena, když zastupitelstvo 630 000 Kč s DPH na projekt odsouhlasilo? Kdo je tím šťastným, co nám možná strategii sfoukne za hubičku? A bude odpovídat kvalita?

Informace o této fázi procesu by měly být, pane starosto, veřejně k dispozici, aby aktéři veřejné kontroly měli informace o výsledku hodnocení nabídek k dispozici ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, aby mohli včas reagovat na případnou neregulérnost zadávacího řízení, např. upozorněním dozorových orgánů, které mohou zastavit průběh uzavření smlouvy. V případě, že se zjistí pochybení v hodnocení až po uzavření smlouvy s dodavatelem, je obtížnější učinit smluvní vztah neplatným. Vnější aktéři veřejné kontroly by měli mít stejnou šanci reagovat na případnou neregulérnost výběru, jakou mají dotčení uchazeči v zadávacím řízení podle současného znění ZVZ (15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele).

Jste si jistý, pane starosto Urbane, že jste tím správným mužem, který je zárukou transparentní a ne nekalé veřejné soutěže? Mě jste bohužel zatím přesvědčil o pravém opaku!

Lenka Lyalikoff

http://www.slavonice.cz/blogy/lenka-lyal...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

ActiveRecord::RecordNotFound

Couldn't find InfoRequest with url_title = uveejnn_pes_strnky_ipv_2#incoming-1173

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

ActiveRecord::RecordNotFound

Couldn't find InfoRequest with url_title = zavedeni_ridicich_a_planovacich#comment-83

Stále se objevují chybové zprávy.

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Vážená paní Lyalikoff,

protokoly z výběrových řízení Vám zasílám v příloze u informace č. j.
1921/2013.

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto Urbane,
požaduji doplnění žádosti o informace:

1. Na základě § 5 odst. 3 InfZ by zveřejněné dokumenty měly být poskytovány ve formátu, který je možno následně kopírovat do textového dokumentu. Dovoluji si Vás požádat o nápravu. Všechny Vaše vyřízené žádosti, ale i jiné dokumenty na webu města Slavonice tuto podstatnou záležitost neplní. Zveřejněním je míněn právě takový dokument, který si může veřejnost dále kopírovat, což samozřejmě Vaše vyřízené žádosti nelze. Tímto Vás žádám o zaslání dokumentu ve formě, která odpovídá platné legislativě vydané MV ČR. Zveřejnění žádostí o informace vykazují i jiná další pochybení, proto požaduji i zde nápravu.

Cituji:
- informace poskytnuté žadateli na základě žádosti dle §13 InfZ je obec povinna do 15 dnů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oddíl webových stránek obsahující zveřejněné, na žádost poskytnuté informace může být součástí rubriky povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 a 2 InfZ, nebo může být uváděn zcela odděleně kdekoli v rámci webových stránek obce. Informace zveřejněné v elektronické podobě musí však splňovat požadavky ust. § 4 odst. 2 InfZ (být např. ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC, s možností další editace např. zkopírováním v textovém editoru). Obvyklá je forma zveřejnění informace v plném rozsahu s uvedením data podání, textu žádosti a textu poskytnuté informace, přičemž osobní údaje žadatele je nutno odstranit (anonymizovat) v zájmu zachování ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů8). Byly-li informace žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě (např. kopie listin, ústně) nebo se jedná o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, postačí zveřejnit doprovodnou informaci o jejich obsahu.

2.
Dále ve vyřízené žádosti uvádíte:
Členy komise pro otvírání obálek byli tajemník městského úřadu Ing. L. Karásek, Ing. K. Novák a vedoucí správního odboru Mgr. Sylva Kučerová. Členy komise pro posuzování úplnosti nabídek byli místostarosta a člen rady města Ing. H. Blažek, tajemník městského úřadu Ing. L. Karásek a JUDr. E. Škodová. Členy komise pro hodnocení nabídek místostarosta a člen rady města Ing. H. Blažek, tajemník městského úřadu Ing. L. Karásek, Ing. R. Holý a JUDr. E. Škodová. Poradkyní komise pro hodnocení nabídek byla předsedkyně sdružení Slavonická renesanční společnost Mgr. Z. Chadimová.

Vzhledem k tomu, že ostatní jména v komisích mi jsou neznámá, prosím o bližší specifikaci nebo návaznou kompetentnost k výběrovému řízení.

Požaduji doplnění:
a.
Kopie jmenování komisí.
b.
Kopii prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti členů komisí.
c.
Kopii zprávy z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v případě, že není totožná s protokolem.(tabulka byla již poskytnuta - pouze ve špatném formátu)
d.
Kopie o jmenování poradkyně Mgr. Z. Chadimové. Kopie oznámení- zprávy paní Z. Chadimové, že byla poradkyní jmenována, kopii o přizvání poradkyně Mgr. Z. Chadimové k hodnocení nabídek a kopii s jejím vyjádřením k předloženým nabídkám.
e.
Kopie oznámení o výsledku výběrového řízení - vítězné nabídce.

V případě, že požadované dokumenty budou lehce dohledatelné a zveřejněné na webu města, nepožaduji nutně tyto kopie zasílat, postačí odkaz s příslušným prolinkem.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Zatím jsem neobdržela potvrzení o doručení žádosti z 30. 9.
Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Urbane,
zatím jsem neobdržela potvrzení o doručení žádosti z 30.9. - ptám se tedy, zda jste moji žádost obdrželi.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Dana Matulová, Město Slavonice

Vaše zpráva byla doručena na adresu [email address] dne
30.09.2013 v 21:07 hod.
Číslo Vaší písemnosti v podacím deníku: 2082

Dne 7.10.2013 8:02, LENKA LYALIKOFF napsal(a):

ukázat citované pasáže

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Vážená paní Lyalikoff,

v příloze zasílám požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...