Zavedení přednosti zprava na hlavních silnicích na území MČ Praha 13

Dotaz byl úspěšný.

Soňa Štětinová

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci, týkající se zrušení přednosti na hlavních silnicích/ zavedení přednosti zprava na území Praha 13 v tomto rozsahu:

1. jaký státní/místní orgán o změně přednosti rozhodl, jaké schvalovací řízení proběhlo?
2. jaké konkrétní důvody vedly k této změně?
3. na základě jakého právního předpisu k rozhodnutí došlo?
4. žádám o zaslání písemných dokladů: a) daného předpisu, b)dokumentů zachycujících schvalovací řízení
5. jaké náklady byly vynaloženy na provedení změn dopravního značení?

S přátelským pozdravem,

Soňa Štětinová

Městská část Praha 13

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zavedení přednosti zprava na hlavních silnicích na území MČ Praha 13“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zavedení přednosti zprava na hlavních silnicích na území MČ Praha 13“ bylo doručeno 25.06.2013 10:07:20 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-33537/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Bezděková Lucie Bc. (P13), Městská část Praha 13

 

 

Vážená paní Štětinová,

 

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, uvádíme následující:

 

K bodu 1)   V roce 2007 schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 13
"Koncepci rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007 - 2013".

V kapitole 8.2 Bezpečnost, v bodě B3 je mj. navrženo rozšiřování zón s
maximální povolenou rychlostí a budování zvýšených přechodů -
zpomalovacích prahů.

S ohledem na předmětnou Koncepci, projednala Komise dopravy Rady MČ Praha
13 návrh na rozšíření zón s dopravním omezením a následně radnice městské
části nechala zpracovat v roce 2010 audit dopravního značení na pozemních
komunikacích, na území Prahy 13. Auditem byl pověřen ing. Zatloukal,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který vypracoval následně
projektovou dokumentaci dopravního značení pro vytipované oblasti, a to
sídliště Velká Ohrada, sídliště Lužiny/Luka, Stodůlky-západ,
Stodůlky/Lužiny-sever, Nové Butovice a Háje/Vidoule.

Tato projektová dokumentace je přístupná na internetových stránkách Prahy
13:
[1]http://www.praha13.cz/Mestska-cast/Dopra...,

která byla s drobnými úpravami po projednání se zástupcem Policie ČR,
Krajského ředitelství hl. m. Prahy, oddělení správy dopravní policie,
upravena. Základní rozsah dokumentace je zachován.

Před plánovanými změnami dopravního značení o tomto záměru obyvatele Prahy
13 informoval zástupce starosty, pan David Zelený ve zpravodaji STOP v
červnu 2010, pod názvem "Sdělení úřadu a městské části" (viz příloha č.1),
dostupné též na:
[2]http://www.praha13.cz/Aktualne/Zpravodaj....

 

K bodu 2)  Nový systém dopravního značení má zajistit správnost a logiku
svislých a vodorovných dopravních značek. Proto do vytipovaných oblastí,
které byly vymezeny jako zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod,
byla navržena jednotlivá sídliště a část původní zástavby Stodůlek.
Všechny tyto oblasti jsou navrženy jako samostatné celky (zóny), ale s
jednotným dopravním značením. Na všech vjezdech do vymezených zón jsou
instalovány svislé dopravní značky IP 25a, Zóna s dopravním omezením, s
příslušnými symboly dopravních značek. Zásady auditu dopravního značení na
komunikacích ve správním obvodu Prahy 13, popsané zpracovatelem, zasíláme
v příloze č. 2.

Realizace úprav dle schválené projektové dokumentace byly zatím provedeny
na sídlišti Lužiny/Luka, Nové Butovice, Háje/Vidoule a v omezeném rozsahu
na sídlišti Velká Ohrada.

 

K bodu 3,4)  Zadavatelem úprav dopravního značení byla Městská část Praha
13. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil Úřad MČ Praha
13, odbor dopravy.

Předložená projektová dokumentace obsahovala mj. zákazové a příkazové
dopravní značky, jejichž umístění bylo nutné oznámit "Veřejnou vyhláškou -
návrh opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na místních
komunikacích" s tím, aby mohla veřejnost uplatnit případné připomínky a
námitky. Tento postup je podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Veřejná
vyhláška byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické) od 05.08.2010 do
20.08.2010. Ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění vyhlášky nebyly obyvateli
městské části podány žádné připomínky ani námitky, proto bylo následně
vydáno "Opatření obecné povahy", dle výše uvedených předpisů. Písemná
podoba je uvedena v příloze č. 3.

Před zahájením vlastních úprav dopravního značení v jednotlivých oblastech
odbor dopravy vydal "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích", v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a
vyhláškou, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

V příloze č. 4 předkládám kopii stanovení pro oblast Háje/Vidoule.
Stanovení pro ostatní oblasti je totožné, pouze s aktuálním seznamem
komunikací. 

 

K bodu 5)  Cena za dosud realizovanou úpravu dopravního značení činí Kč
910.885,--, vč. DPH. Tyto finanční prostředky byly použity pouze na místní
komunikace ve správě Městské části Praha 13. Ostatní náklady spojené s
úpravami na místních komunikacích, které jsou ve správě Technické správy
komunikací hl. m. Prahy, nám nejsou známy. TSK hl. m. Prahy je správcem
pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví hl. města Prahy, nikoliv
MČ Praha 13.

 

S pozdravem

 

Aleš Mareček

zástupce starosty

 

 

Pěkný den

 

Bc. Lucie Bezděková

asistentka zástupce starosty Aleše Marečka

 

Úřad MČ Praha 13

Sluneční nám. 2580/13

158 00  PRAHA 5

 

e-mail: [3][email address]

Tel.: +420 235 011 243

 

References

Visible links
1. http://www.praha13.cz/Mestska-cast/Dopra...
2. http://www.praha13.cz/Aktualne/Zpravodaj...
3. mailto:[email address]