Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Michalová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zánik opatrovnictví po úmrtí opatrovance

Lenka Michalová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Lenka Michalová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Michalová

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych Vás požádat o zodpovězení následující informace.

Pracuji jako veřejný opatrovník, zastupuji osoby s omezenou svéprávností a poslední dobou narážíme na otázku. Kdy končí funkce opatrovníka po úmrtí opatrovance?
Řídíme se tím, že po úmrtí opatrovance zaniká jeho právní subjektivita, tudíž opatrovník nemá koho zastupovat. Po úmrtí opatrovance pouze zasíláme závěrečnou zprávu příslušnému soudu.
Můžeme třeba po úmrtí opatrovance ještě např. rušit trvalé příkazy na jejich bankovních účtech?

S přátelským pozdravem,

Mgr. Lenka Michalová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zánik opatrovnictví
po úmrtí opatrovance" s evidenčním číslem
f1a0689c-cadd-4bd2-95da-3b15315b4b8c a s běžným číslem 41582/2019 bylo
doručeno dne 07.08.2019 15:42:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní magistro,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 8. 2019 je v prvé řadě
třeba sdělit, že daný dotaz směřuje na výklad právních předpisů, na který
se však povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, nevztahuje. Dle ustanovení § 2 odst. 4
citovaného zákona se totiž povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem
„názor“ je třeba rozumět rovněž výklad jednotlivých ustanovení právních
předpisů či právních předpisů jako celku a poskytování právních stanovisek
ke konkrétní věci. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak
vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného
ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo
v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů, a
to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti. K závaznému
výkladu zákona je příslušný výhradně soud, a to v konkrétní věci, přičemž
sjednocovat soudní praxi mohou jen soudy vyšších stupňů v rámci
projednávání opravných prostředků.

Nad rámec výše řečeného je možno čistě nezávazně a informativně uvést
následující. Funkce opatrovníka zaniká smrtí opatrovance. Opatrovník,
jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci,
opatrovnické radě a soudu, popřípadě soudnímu komisaři jmenovanému v
řízení o pozůstalosti (srov. ustanovení § 485 odst. 3 občanského
zákoníku).

Nadto lze mít za to, že v případě zániku funkce opatrovníka lze postupovat
analogicky podle ustanovení § 2442 občanského zákoníku o příkazu, tedy že
v případě smrti opatrovance zařídí opatrovník věc, co nesnese odkladu,
dokud právní nástupce opatrovance neprojeví jinou vůli. Zároveň je třeba
dbát obecné prevenční povinnosti zakotvené v ustanovení § 2900 a násl.
občanského zákoníku, která stanoví, že pokud to vyžadují okolnosti případu
nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém
konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo
vlastnictví jiného. Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti
soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo
vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo má nad ní kontrolu, anebo
odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo
může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo
musí vědět, že hrozící závažnosti zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku
vynaložit.

Na základě výše uvedeného se tak lze domnívat, že opatrovník může
s přihlédnutím k okolnostem případu přistoupit například ke zrušení
trvalých platebních příkazů na úhradu služeb poskytovaných opatrovanci,
který zemřel.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Michalová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.