Zakázky a dotace pro agrofert

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Tejkalová

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Tejkalová

Šenfeldová Barbora, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

1 příloha

Vážená paní Tejkalová,

naše společnost nevyplácela ani nevyplácí jakékoliv plnění na základě
veřejné zakázky žádné z Vámi zmíněných společností.

Naše společnost se při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve
vztahu k veřejným zakázkám opírá a postupuje v souladu se zněním tohoto
zákona.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Barbora Šenfeldová
tisková mluvčí / PR manažer

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
(PGRLF)
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

Mobil: 720 032 653  
Web: [1]www.pgrlf.cz E-mail: [2][emailová adresa]

 

[3]JSME TU PRO VÁS JIŽ 25 LET

 

Tato zpráva a jakékoliv k ní připojené soubory je určena výhradně
adresátovi/tům a může obsahovat důvěrné nebo zákonem chráněné informace.
Pokud jste obdržel/a/i tuto zprávu omylem, informujte o tom prosím
odesílatele a zprávu včetně k ní připojených souborů vymažte.

V případě, že tato zpráva nebo jakékoliv její přílohy obsahují návrh
smlouvy, společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
vylučuje v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, možnost přijetí návrhu smlouvy s
jakýmikoliv změnami, dodatky či odchylkami, a to i tehdy, pokud se
podstatně nemění podmínky návrhu. Navržení změn, dodatků či odchylek nebo
připojení obchodních podmínek či odkazu na obchodní podmínky k přijetí
nabídky z Vaší strany společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s. vždy považuje za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.
Smlouvu nelze považovat za uzavřenou, dokud nebude mezi stranami sjednán
celý její obsah (zejména předmět smlouvy, cena, dodací podmínky, přechod
vlastnictví, sankční ujednání, možnost ukončení smlouvy). Společnost
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. není jakoukoli svou
nabídkou vázána až do okamžiku uzavření (podpisu) smlouvy osobou
oprávněnou dle podpisového řádu společnosti Podpůrný a garanční rolnický a
lesnický fond, a.s. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy
považuje společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. za
nezávazné a bez ohledu na důvod společnost Podpůrný a garanční rolnický a
lesnický fond, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo
přerušení jednání o smlouvě.

References

Visible links
1. http://www.pgrlf.cz/
2. mailto:[emailová adresa]