Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Wójtowicz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Marek Wójtowicz vznesl tento dotaz dotaz na Moravskoslezský kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Marek Wójtowicz přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Wójtowicz

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

1. Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

-název příjemce dotace,
-výše dotace,
-datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
-datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám totiž podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách (viz. zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u...). Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace, prosím, doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem

Marek Wójtowicz

epodatelna Moravskoslezský kraj,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.1.2021 09:33:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.1.2021 09:33:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne: 28.1.2021 09:33:24
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 28.1.2021 09:57:28
Vaše evidenční údaje: Wójtowicz Marek, /,, [FOI #8619 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato pod číslem jednacím: MSK 15376/2021
a bylo předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

vaclav.tezky@kr-moravskoslezsky.cz, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Dobrý den, v příloze jste obdrželi elektronické podání z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje s těmito základními údaji: Identifikátor
dokumentu: KUMSX02DVAU5 Číslo jednací: MSK 15376/2021 Odesílatel: Těžký
Václav Mgr. Věc: Odpověď na žádost o informace S pozdravem Elektronická
podatelna Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Wójtowicz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.