Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Správa Krkonošského národního parku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Martin Žák

Radek Drahný, Správa Krkonošského národního parku

1 příloha

Dobrý den pane Žáku, 
na základě Vaší Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám posílám odpověď v příloze.
Pěkný den
Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, gsm:
+420 737 209 900, e-mail: [emailová adresa], www.krnap.cz,
www.facebook.com/spravakrnap

----- Přeposlaná zpráva -----
Odesilatel: Martin Žák ([1][FOI #8784 e-mail] ??)
Datum: 09/02/2021 10:10
Příjemce: dotaz dotazy vznesené na instituci Správa KRNAP
([2]Instituce [Správa KRNAP vyžaduje e-mail])
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Správa Krkonošského národního parku

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Správa Krkonošského národního parku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím
tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované
mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a
žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na
základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho
dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal
premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových
veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12.
2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného
obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se
sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných
společností je dostupný například na
[3]https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků
společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných
zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že
organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací
střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám
jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Martin Žák

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[4][FOI #8784 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[5]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).  

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [6]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací,
nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

9/2/2021
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[7]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8784 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Správa KRNAP vyžaduje e-mail]
3. https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....
4. mailto:[FOI #8784 e-mail] ??
5. http://www.informaceprovsechny.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/
7. https://infoprovsechny.cz/help/officers