Žádost o zaslání opraveného rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane Dne 8.12.2022 ,byl Obvodního soudu pro Praha 7 ,vydán rozsudek,č.j. 5 C 442/2015-215. Dne 3.3.2022,jsem obdržela Usnesení s
Odůvodněním::
Při přepisu shora specifikovaného rozhodnutí došlo ke zjevně nesprávnosti z výroku rozsudku a obsahu spisu. Opravuje se tak,že na začátku poučení slovo
,,žalovaná" nahrazuje slovem ,,žalobci nahrazuje slovem žalovaná.tak ,že celé poučení správně zní.Nesplnění žalobci povinnosti uložené tímto rozsudkem.Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení. Dne 10.1.2020.,obdržel rozsudek,můj právní zástupce,též i zástupce žalobce..Žalobce se do 15 dnů neodvolal !Žalobce se odvolal dne 24.3.2922,promeškal možnost namítat nezákonnost rozhodnutí,ze dne 08.12.2021,můj právní zástupce,uvedenou nesprávnost neobdržel.Žádám soud v souladu s ustanovením § 164 zákona č.99/1963 Sb.,občanského soudního řádu,zaslat v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
opraveného rozsudku" s evidenčním číslem
5cf7df48-87e9-400a-a440-53ad36c1acf7 a s běžným číslem 10125/2022 bylo
doručeno dne 04.04.2022 17:14:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

2 přílohy

 

 

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz, který je evidován u zdejšího
soudu pod sp. zn. 11Si 61/2022.

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
opraveného rozsudku" s evidenčním číslem
5cf7df48-87e9-400a-a440-53ad36c1acf7 a s běžným číslem 10125/2022,
doručené dne 04.04.2022 v 17:14:07 a ověřené dne 04.04.2022 v 17:23:28,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 61/2022" a ke zpracování dne
11.04.2022 v 17:10:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám o zaslání opraveného rozsudku Sp.zn 442/2015-225
Dne 3,března 2022 jsem obdržela od Obvodního soudu pro Prahu 7 rozhodl samosoudkyní Mgr..Vodákovou v Usnesení.
Odůvodnění "
Při přepisu shora specifického rozhodnutí došlo ke zjevné nesprávnosti,patrně z výroku rozsudku a obsahu spisu.

Soud proto v souladu s ustanovením § 164 zákona č.99/1963 Sb.,občanského soudního řádu.,(dále) jen ,,o.s.ř.") uvedenou zjevnou nesprávnost tímto usnesením opravil.
Praha 3,března 2022.
Dne 15.03.2022 Žalovaný prostřednictvím právního zástupce obdržel opravné Usnesení soudu ze dne 03.03.2022,čj. 5 C 442/2015--225,kterým vyhověl Žádosti žalovaného ke splnění povinnosti a která byla v protikladu s výrokovou částí rozhodnutí,stejně jako s odůvodněním
Můj bývalý právní zástupce,vzhledem k jeho závažné nemoci (covid) opravný rozsudek si nemohl řádně prostudovat.,jeho nemoc,zapříčinila,že neobržel oravný rozsudek,,ale původní.
Dne 11,04,2022 jsem obdržela ,původní rozsudek!
Tímto žádám soud opravné Usnesení,aby na rozsudku soudu ze dne 08.12.2021 ve znění opravného Usnesení ,vyznačil doložku právní moci a vykonatelnosti,
Zaslání v anonymizované podobě,

Děkuji,za včasné vyřízení

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 10125/2022" s evidenčním číslem
78192ce0-2bab-474a-90e7-caf767adecf4 a s běžným číslem 10835/2022 bylo
doručeno dne 11.04.2022 19:44:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.