Žádost o zaslání dokladů

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace ke stánku s občerstvením, který byl umístěn v minulých dnech na Jungmannově náměstí, a to:
- doklad o udělení souhlasu s provozováním tohoto stánku
- výše nájmu za tento stánek v Kč/měsíc
- vyjádření, resp. povolení ochrany památkové péče k umístění tohoto objektu v daném prostoru, který je památkovou zónou.

Odpověď požaduji zaslat elektronicky na mou mailovou adresu.

Ivana Mádrová
nar. 12.5.1952

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 1

1 příloha

Váš dopis zn.        Č. j.        Vyřizuje / linka        Datum
        UMCP1 116909/2014        L. Sehnoutková/292        17.07.2014
                                                         I-48/14

Věc: Potvrzení o zaevidování Žádosti o poskytnutí informace podle
zák.106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní
dne 216.07.2013 obdrželo oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru
tajemníka Úřadu městské části Praha 1 k zaevidování Žádost o poskytnutí
informace podle zák. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím,
týkající se informací ke stánku s občerstvením, umístěným na Jungmannově
náměstí.

V souladu s ust. § 17 odst.3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Úřad městské části oprávněn Vám zaslat Výzvu k
úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytnutí informace
podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz

Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání dokladů? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání dokladů? bylo doručeno 15.07.2014 15:38:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 115859/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Dobrý den,

na základě Vašeho elektronického dotazu a žádosti o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám
sděluji.

- dle Výpisu z obchodního rejstříku má žadatel platné oprávnění k
provozování prodejní činnosti

- podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku za užívání veřejného prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
sazba místního poplatku za umístění prodejních zařízení v dotčené lokalitě
činí 40,- Kč/m2/den. Sazba je za každý započatý m2 a každý započatý den.
Výši nájmu si stanovuje vlastník dotčené komunikace, kterým je Hlavní
město Praha v zastoupení Technickou správou komunikací hl. m. Prahy).

- Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal souhlasné stanovisko
čj. S-MHMP 872388/2011 ze dne 15.9.2011 k umístění prodejního stánku s
občerstvením v lokalitě Jungmannovo náměstí v Praze 1.

S pozdravem
Ludmila Waigertová
vedoucí oddělení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Oddělení komerčních záborů

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 457
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz