kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
sp.zn. Si 3927/2023

Vážená paní, vážený pane, V řízení vedeném pod.sp.zn.
.8344 bylo Společenství pro dům.....IČ. .281 95 981 vyzváno ve ůhůtě 15 od doručení usneseni k zaplacení soudního poplatku za návrh na změnu údajů zapsaných ve veřejném rejstříku následně provedena,
Od 1.1.2014 NOZ spočívající v profesionálním výkonu funkce ,předsedy společenství vlastníků jednotek.Jako jednnočlený statutární orgán,je ve formuláři
umožněno uvést pouze,, předsedu společenství vlastníků ""jinak soud zápis odmítne,Plní povinnosti podle příslušných právních předpisů ve vzahu k odpovídajícímu veřejnému rejstříku.vedeného příslušným soudem určeným zvláštním předpisem
Zákon č.89./ 2012 Sb..Účinnost od 01,01,2014
§ 6 (1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.
Bezdůvodné obohacení.SVJ bez placené ůčetní,neznámé disponetky s účtem SVJ , Třinact let bez odpovědi na reklamace ,Lisinné důkazy v částce 800 000. Kč odeslány na finanční úřad pro Prahu 7.
§ 8 Zjevné zneužití práva nepožívá pravní ochrany,hlavně klientelismu a korupce..
Dne 13.12.2023 odeslal soudní poplatek v částce 2 000,-Kč ze správy na dům za zapsání ,Neexistující ,podle NOZ. pověřený předseda !
Žádam soud o sdělení kdy, provedl výmaz pověřeného předsedy .z veřejného rejstříku. děkuji

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o výmaz
údajů, ve Veřejném rejstříku, předsedy SVJ" s evidenčním číslem
e8c7b682-16ae-4695-ab0f-de2eb7df18db a s běžným číslem 6279/2024 bylo
doručeno dne 07.01.2024 19:24:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

žadatelka

 

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9661 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9661 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]