Žádost o územně plánovací informaci

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení, jaké jsou podmínky a omezení případné výstavby bytového domu na pozemku parc. č. 1431/2, 1431/3, druh pozemků ostatní plocha, k.ú. Smíchov, obec Praha. Je nějakým způsobem omezena změna pozemků na stavební pozemky?

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Michaljaničová Ivana, arch. ing., Městská část Praha 5

Informace o podmínkách výstavby bytového domu

na pozemcích č. parc.1431/2 a 1431/3 v k.ú. Smíchov:

Podle platného územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále jen ÚPn), schváleného
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 09. 09. 1999 ve
znění pozdějších změn a úprav, a Vyhl. hl.  m. Prahy č. 32/1999 Sb.
o závazné části ÚPn, se předmětné pozemky nacházejí:

-     v zastavitelném území OB – čistě obytném, tj. v území sloužícím pro
bydlení, které umožňuje:

Funkční využití:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné
využití).  Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy,
ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.  Zařízení pro
neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující
200 m^2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného
danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže
pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení,
školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení,
administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při
zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení,
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu (jako
drobná nerušící výroba a služby nelze v tomto případě povolit autoservisy,
klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup
těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot).
Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen
PID). Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské
činnosti, sběrny surovin.

-     Míra využití území není stanovena, jedná se tedy o stabilizované
území, kde z hlediska limitu rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a
rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé
stavební činnosti (viz Oddíl 8 – Míra využití území a prostorové
uspořádání, odst.3).

-     Pozemky jsou součástí vyhlášené památkové zóny Smíchov (ve smyslu
zákona č. 20/1997 Sb.) a

-     území se zvýšenou ochranou zeleně.

Z hlediska územního plánu se tedy jedná o zastavitelné území, kde je možné
umístit stavbu odpovídající funkčnímu využití OB, zástavba ale musí
respektovat výše uvedené podmínky a limity. Pozemky leží ve svažitém území
s vysokým podílem zeleně, v těsném kontaktu s parkovými plochami Pavího
vrchu a s problematickým dopravním napojením, což možnost výstavby výrazně
omezuje. V případě podání žádosti bude záměr posuzován podle § 90
stavebního zákona, včetně nezbytnosti posouzení dotčenými orgány
z hlediska ochrany životního prostředí.