Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o., IČO 47536209, se všemi přílohami a dodatky.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

4 přílohy

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé žádosti 'Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.'.

Žádal jsem o poskytnutí smluv včetně všech dodatků, bez nichž poskytnutí samotné smlouvy nemá valný význam. Vzhledem k tomu, že nebyl poskytnutý dodatek smlouvy "O odborné a technické pomoci" při provozování veřejné splaškové kanalizace na území městyse Liteň, která byla odsouhlasená na Veřejném zasedání č. 29 dne 3.5.2017 usnesením č.61, je zřejmé že mohou chybět i další dodatky. S ohledem na tuto skutečnost je zřejmé, že poskytnutá informace není úplná. Žádám tedy o tento dodatek a všechny další, které byly s f. Aquaconsult spol. s r.o. uzavřeny po 9.9.2015. Dále je z poskytnutého Dodatku č.1 ke smlouvě o odborné a technické pomoci VODOVOD uzavřené dne 30.5.2016 podepsané dne 1.11.2018 zřejmé, že nebyla poskytnuta právě smlouva o technické pomoci při provozování vodovodu - žádám tedy o poskytnutí této smlouvy a příslušných dodatků, mimo dodatek č. 1. který byl již poskytnut.

Pro pořádek doplním důvod mojí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.. Žádal jsem starostu o poskytnutí smlouvy na dvou zasedáních zastupitelstva, na poskytnutí smlouvy měl čas od 4.5.2023 do odeslání žádosti podle zákona č.106...

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

Přeposílám znova, odpověď kterou jsem odesílala 21.07.2023.
S pozdravem

Kateřina Nožinová

Městys Liteň
Matrikářka, Czech Point, Ověřování,
podatelna, trvalý pobyt, hřbitov
[emailová adresa]
Tel. 702 054 433

-----Original Message-----
From: Lenka Procházková <Instituce [Městys Liteň vyžaduje e-mail]>
Sent: Monday, July 17, 2023 10:37 AM
To: [emailová adresa]
Subject: FW: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.

-----Original Message-----
From: Jan Čech <[FOI #9570 e-mail] ??>
Sent: Friday, July 14, 2023 12:57 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Městys Liteň <Instituce [Městys Liteň vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Městys Liteň

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o., IČO 47536209, se všemi přílohami a dodatky.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #9570 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

14/7/2023
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

V registru smluv, smlouvy jsou, nově jsme je aktualizovali o dodatky.

Avizované smlouvy jsme posílali v jednom souboru, protože nám to přišlo
přehlednější pro Vás.

Smlouvy v registru jsou, jen se musí umět vyhledat.

 

S pozdravem

 

Kateřina Nožinová

 

Městys Liteň

Matrikářka, Czech Point, Ověřování,

podatelna, trvalý pobyt, hřbitov

[1][emailová adresa]

Tel. 702 054 433

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]