Žádost o poskytnutí informaci

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alena Musilová

Povinný subjekt: Statutární město Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Městská policie ve Frýdku-Místku
T.G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

Fyzická osoba:
Alena Musilová, nar. 4. 2. 1952
Nové Dvory-Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek Dne 4. 3. 2016

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní, vážený pane,

1.Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 7T8 01-59, dne 17. 2. 2016 v 10 40 hod. k paní Aleně Musilové na adresu, Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali občanské soužití tím, že obcházeli dům a rušili zvoněním majitelku a narušovali občanské soužití a domovní svobodu.

2.Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 6T8 01-56, opakovaně dne 17. 2. 2016 ve 14 30 hod. k paní Aleně Musilové, na adrese Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali tím občanské soužití, že obcházeli dům, rušili zvoněním majitelku a narušovali její právo na klidný a spokojený život.

3.Žádám o kopii dokladu zaplacených nákladů marného výjezdu strážníků MP ve F-M, na zavolání linky 156 dne 4. 6. 2014 v 9 45 hod. na Alenu Musilovou, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M, kteří vtrhli na její soukromý pozemek, která při běžných pracích na zahradě, byla vystavena násilí, křivého obvinění z krádeže a strážníky nezákonně obviněna a nahlášena za přestupek, byla z vlastního pozemku strážníky Aleše Ondrucha a Marka Chmělarského vyhazována a ponižována, oznamovatelé rodina Karla a Zdeňka Mokryše, adresa Nové Dvory-Hlíny 1890, F-M a jeho zeť Dalibor Štefek, morálně a zdravotně poškozena. MP ve F-M má zákonnou povinnost, aby ten, kdo zneváží linku 156 (nebo linku 158), povinnost uhradit náklady za jejich marný výjezd, což doufám, že MP ve Frýdku-Místku vykonala, jinak se jedná o nezákonné čerpání finančních prostředků obce a napomáhání tak některým vyvoleným skupinám občanů, aby i nadále linku 156 mohli zneužívat proti poctivým občanům a to odporuje činnosti obecní policie, která má přispívat k ochraně a bezpečnosti poctivých osob a poctivě nabytého majetku.

4.Žádám o jména strážníků a vyrozumění jejich zákonný důvod, proč odmítli sepsat rušení nočního klidu rodinou Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, kteří dne 4. 7. 2014 ve 22 20 hod. přijeli na mé zavolání linky 156, z důvodu obtěžování nadměrným hlukem (nadměrný hluk prokázán KHS MSK v Ostravě) a obtěžuje a poškozuje rodině Musilové a Konečné zdraví, který si na fasádu RD svévolně umístil TČ a je v rozporu se stavebním zákonem (černá stavba) od podzimu roku 2011 a zásluhou odmítavého postoje strážníků MP ve F-M nám neposkytli pomoc, že hluk neřeší. Dle zákona o obecní policii je povinnost strážníků řešit obtěžování hlukem ve večerních hodinách a pomoci poctivému občanu, aby nebyl rušen nadměrným hlukem ve dne i v noci a zajistili klid a pořádek, což se nestalo.

Jelikož jsem pod neustálým tlakem úmyslně lživě vyvolaných incidentů od roku 2009, protože se nezákonně podporuje rodina Jiřího Marka a jejich kamarády, rodinu Karla a Zdeňka Mokryše, Nové Dvory-Híny 1890, F-M, který vlastní palírnu na ul. Mučedníků 592 ve F-M a jeho zetě pana Dalibora Štefka, kvůli kterým strážníci MP ve F-M dne 4. 6. 2014 raději zneužili svých pravomoci, kteří nebyli doposud svými nadřízených ředitele MP Ing. Sněhoty a primátora Mgr. Pobuckého za to potrestáni,což si budou muset v brzké době zodpovědět, protože podporují tak nezákonné jednání strážníků, kteří nás ohrožují a dne 4. 6. 2014 vyhazovali majitelku z vlastního pozemku a nechovali se v mezích zákona a poškozuji znevažuji její jméno před úřady a občany. Taktéž podobné jednání je známo i u některých policistů obvodního oddělení PČR ve F-M. Magistrátem města F-M, některých referentů stavebního úřadu a některých úředníků v oddělení přestupků, v oddělení sociální ochrany dětí, České pošty, s.p. ve F-M , KHS MSK ve F-M a v Ostravě a jednání dalších jimi podobných úředníků státní správy se snaží na úkor mého psychického nátlaku, podporovat nezákonné jednání souseda Jiřího Marka, který se před ničím a nikým nezastaví a to i jeho zasláním trestního oznámením na Státní zastupitelství do F-M na mou osobu, že jsem ho policistovi PCŘ MSK ve F-M udala pro výrobu drog a pro distribuci včetně jejich děti, který si zde dělá co chce a zásluhou výše uvedených, aby takovéto jednání potírali, jejich jednání vypovídá o zásadách nerespektování našich práv a svobod, což odporuje zásadám právního státu.

Požadované informace, zašlete v zákonné stanovené lhůtě do 15 dnů, ode dne přijetí žádosti dle této internetové schránky.

S přátelským pozdravem
Musilová

Statutární město Frýdek-Místek

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.3.2016 18:28:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informaci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.3.2016 18:28:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Frýdek-Místek 7.3.2016 06:49:16

Vaše podání ze dne: 6.3.2016 18:28:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informaci podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Frýdek-Místek vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MMFMX00RA4MP
Datum zaevidování: 7.3.2016 06:48:57
Váš osobní přístupový kód: MMFMSE01H9WM
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440/, 73801 Frýdek-Místek

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Davidová Lenka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MMFMX00RA4MPMMFMSE01H9WM", nebo použijte web podatelnu.

Jana Valgova, Statutární město Frýdek-Místek

2 přílohy

Toto rozhodnutí je určeno pouze Vaší osobě, za jeho případné zveřejnění na
stránkách [1]www.infoprovsechny.cz  neneseme tedy žádnou odpovědnost.

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/