Žádost o poskytnutí informace

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

- na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0127/2020, ID smlouvy v registru smluv 11118224, textové označení: objednávka respirátorů třídy FFP2 v počtu 36 000 kusů, datum uzavření: 12.03.2020?

- jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve veřejném rejstříku?

- na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0141/2020, ID smlouvy v registru smluv 11118256, textové označení: nákup 100 000 kusů respirátorů třídy FFP2, datum uzavření:13.03.2020?

- jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve veřejném rejstříku?

- zda společník VĚRA VOJTĚCHOVÁ, dat. nar. 18. října 1967, V lipkách 768/49, Slivenec, 154 00 Praha 5 je v příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?

- zda společník bývalý společník LUBOŠ VOJTĚCH, dat. nar. 16. října 1956
Praha 5 - Slivenec, V Lipkách 768, PSČ 15000 je v příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?

- zda Ministerstvo zdravotnictví vyjma těchto výše uvedených smluv v minulosti uzavřelo smlouvu se společností INTV, spol. s. r.o, Identifikační číslo: 40766063, jejímž předmětem podnikání je zejména poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT , veřejná pevná síť elektronických komunikací, veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu, veřejně dostupná telefonní služba, ostatní hlasové služby, šíření rozhlasového a televizního signálu, služby přenosu dat, služby přístupu k síti internet, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, na dodávky jakéhokoliv jiného zdravotnického materiálu?

S přátelským pozdravem,

Dan Sokol

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.3.2020 13:51:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.3.2020 13:51:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.3.2020 14:00:36

Vaše zpráva ze dne: 24.3.2020 13:51:20
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informace
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX019MKOQ
Datum zaevidování: 24.3.2020 13:59:25

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.3.2020 14:00:36

Your message - dated 24.3.2020 13:51:20
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí informace
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX019MKOQ
Date of registration: 24.3.2020 13:59:25

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry