Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv
Veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Údolní 39
602 00 Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Ve Frýdku-Místku dne 1. 2. 2016

Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci.

V roce 2013 JUDr. Stanislav Křeček Sp. zn. 307/2013/VOP/TM
Z důvodu nečinnosti Magistrátu oddělení stavebního úřadu ve Frýdku-Místku, jsem dne 28. 12. 2013 zaslala podnět k Veřejnému ochránci práv stížnost na obtěžování hlukem z tepelného čerpadla, majitele sousedního pozemku Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlína 3440, F-M, kdy dne 10. 4. 2013, bylo provedeno na mém pozemku měření KHS MSK, který podléhá zákonu č. 258/2000 Sb. a zjištěny hodnoty, které prokázaly překročení hyg. limitu daného § 12 Nař. vl. Č. 272/2011 Sb.. a předány Magistrátu oddělení stavebnímu úřadu ve Frýdku-Místku, k dalšímu postupu dle stavebního zákona.

V roce 2015 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Sp. zn. 6387/2015/VOP/TM
Z důvodu pochybnosti postupu Magistrátu oddělení stavebního úřadu ve Frýdku-Místku, jsem dne 23. 10. 2015 podala podnět s přílohami a požádala Veřejného ochránce práv, aby mi poskytl pomoc v neřešitelné situaci obtěžování hlukem a zaslala ještě doplňující informace k podnětu(stížnosti) dne 20. 11. 2015, dne 27. 11. 2015, dne 7. 12. 2015.

Žádám o poskytnutí informace vysvětlení z jakého důvodu a
1. Proč nebylo možné v dané věci zasáhnout v roce 2013 i když jednání úřadu a Krajské hygienické stanice včetně zdravotního ústavu zjistili, že je hluk nadměrný a zasáhl stěžovatelku o její právo vlastnické, právo na ochranu bydlení a životních podmínek a dlouhodobě snižuje kvalitu spánku a to nepříznivý vliv na lidské zdraví, což dokazují lékařské i statistické studie a ještě v této věci byl Magistrát ve F-M stavební úřad nečinný.

2. Proč není možné v dané věci zasáhnout ze dne 23. 10. 2015 i když jednání úřadu Magistrátu města F-M stavebního úřadu, tak KÚ MSK v Ostravě, Krajské hygienické stanice včetně Zdravotního ústavu v Ostravě, které bylo v rozporu s právem a prokázalo se, že na těchto úřadech není mnoho věcí v pořádku, kdy o tom svědčí nespočet nezákonných postupů, jako pokus o měření za dne a v teplém počasí a krátkou, že je stavba v rozporu se stavebním zákonem a to proto, že tepelné čerpadlo, není zakresleno v dokumentaci stavby a tak neodpovídá schválené stavbě k užívání a k tomu po celou dobu ponižování mé osoby, že jsem někoho vulgárně napadala, že jsem bránila vstup na pozemek a různé jiné nesmysly,zneužila vše co se zneužít dalo a co měla promyšleně naplánované, aby mě důchodkyni (64) po celou dobu mohla znevýhodnit a znevažovat, jako starší osobu a majitele zdroje hluku zvýhodňovat a to považuji nejen za poškozování lidských práv, ale za zločin proti lidské důstojnosti.

Na Veřejného ochránce práv jsem se obrátila, protože mám vážné podezření, že jednání úřadu a státní instituce, bylo v mém případě v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu navíc byl v mé věci úřad dlouhodobě nečinný a protože má Ombudsman za úkol chránit člověka před špatným jednáním státu je jeho povinnost učinit co vše může, což se v mém případě dvakrát nestalo.

Žádám, aby mi žádost o informaci byla poskytnuta v zákonné stanovené lhůtě od přijetí žádosti.

S pozdravem

Alena Musilová

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.1.2016 16:17:46 podané pomocí web rozhraní naší elektronické podatelny
/Reply to your proposal dated - 31.1.2016 16:17:46 submitted thru our on-line electronic registry./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 31.1.2016 16:17:46
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informaci
Datum zaevidování: 1.2.2016 08:49:23
Vaše evidenční údaje: Musil Jan, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-4913-4a7fb079@infopr...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.