Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeňka Závůrková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Seznam dotací pro holding Agrofert -

Čekáme, až si Zdeňka Závůrková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zdeňka Závůrková

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

Předem děkuji a s přátelským pozdravem,

Zdeňka Závůrková

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.2.2021 18:24:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Seznam dotací pro holding Agrofert - elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.2.2021 18:24:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Seznam dotací pro holding Agrofert -", bylo doručeno dne 7.2.2021 18:24:49 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 163136/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPFH68U8 a značkou MHMP 176946/2021.

Datum podání dokumentu/spisu: 10.2.2021.
Odesílatelem dokumentu je odbor OKC.

Zdeňka Závůrková

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane inženýre Kubelko,
na výzvu doplňuji seznam společností a dceřiných společností, když odkaz na internetovou stránku, na které se má nacházet seznam příslušných dceřiných společností nelze v žádném případě považovat za specifikaci těchto společností.
Je jich tam řada, máte pravdu, tak jen pár vybraných (11 + k DEZAe a PENAMu dceřinky):
Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4., Česká republika
AGRO Jevišovice, a.s. IČO: 494 559 58 Sídlo společnosti: JEVIŠOVICE 102, 671 53, Česká republika
AGROTECHNIKA Polabí, a.s. IČO: 27554546 ADRESA: K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, Česká republika
ARBO, spol. s r.o IČ: 405 22 172 Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy, Česká republika
DEZA, a.s. IČ: 00011835 Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
CS CABOT, spol. s r.o. – IČO: 14612411
Výzkumný ústav organický IČO-60108975
Centrum organické chemie s.r.o.ch syntéz a.s. IČO: 28778758
ENERGO Kačice s.r.o. IČO: 28911890 Karlovarská 451/70, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, Česká republika
Ethanol Energy a.s IČ: 25502492, Školská 118, 285 71 Vrdy, Česká republika
KLADRUBSKÁ a.s. IČ: 25215671, Vojenice 80, 338 08 Kladruby, Česká republika
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. IČ: 25586823, č.p. 10, 588 56 Krahulčí, Česká republika
LIPRA PORK, a.s. IČ: 46356118 Štěpánovice 38, 51263 Rovensko pod Troskami, Česká republika
PENAM, a.s. IČ: 46967851 Cejl 504/38, Brno, 602 00, Česko – včetně dceřiných společností:
Pekarna Zelena Louka; Hlavní 71, 251 70 Herink
Danipek Spol s.r.o.
KLS Klimentov s.r.o.
Novohradske Pekarne As
PMD – Union, Inc.
UNITED BAKERIES – včetně dceřiných společností
EURECA SHOPS s.r.o.
Pekarna Zatec, a.s.
Pekarna Liberec, a.s.
Ceres ZRt.
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Děkuji Vám a přeji pěkný den,
Zdeňka Závůrková

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.2.2021 11:47:10 v obsahu zprávy: Re: Magistrát hlavního města Prahy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.2.2021 11:47:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Re: Magistrát hlavního města Prahy", bylo doručeno dne 12.2.2021 11:47:10 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 188803/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPFIVAW2 a značkou MHMP 222433/2021.

Datum podání dokumentu/spisu: 18.2.2021.
Odesílatelem dokumentu je odbor "Kancelář ředitele Magistrátu".

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPFLHE6J a značkou MHMP 288558/2021.

Datum podání dokumentu/spisu: 4.3.2021.
Odesílatelem dokumentu je odbor "Kancelář ředitele Magistrátu".

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeňka Závůrková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.