Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Petr Jedelský vznesl tento dotaz dotaz na Univerzita Karlova

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Univerzita Karlova měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o poskytnutí následujících dokumentů v elektronické podobě, popř. odkaz na jejich umístění dle §6 odst. 1.

Dokumenty spojené s investiční akcí Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum
a) informace o složení monitorovacího výboru (MV)
b) zápisy z jednání MV
c) manažerské zprávy a další podklady pro jednání MV
d) měsíční zprávy o postupu za období od srpna 2011
e) zápisy ze zasedání vědecké rady Kampusu Albertov za období od srpna 2011 a vypracované analýzy
f) zápisy ze zasedání Strategické skupiny Kampusu Albertov za období leden až červen 2013 a vypracované podklady pro strategická rozhodnutí

S pozdravem,

Petr Jedelský

Petr Jedelský zanechal/a poznámku ()

Žádost obsahuje všechny náležitosti dané zákonem. Požadavek na doplnění elektronického podpisu je nad rámec zákona.

Petr Jedelský

K Vašemu Č.j. : 11872/2013

Dobrý den,

žádost podaná dne 24.10.2013 obsahuje všechny náležitosti dle §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (InfZ).
InfZ pro žádost taxativně stanoví náležitosti, přičemž nepřikazuje elektronický či ověřený elektronický podpis.
Žádost byla zaslána z elektronické adresy, která je elektronickou adresou pro doručování ve smyslu §14 odst. 2 InfZ.
Odpověď UK ze dne 31.10. nemá povahu výzvy k doplnění chybějících údajů o žadateli dle §14 odst. 5 písmeno a) InfZ a absence elektronického podpisu nemůže být překážkou ve vyřízení žádosti dle InfZ.

S pozdravem,

Petr Jedelský

Informace pro všechny,

--
Z TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Josef Kubíček

31/10/2013

Č.j. : 11872/2013                                                        
                          
 
Vážený pane ,
 
            Univerzita Karlova v  Praze obdržela dne 24. 10. 2013 žádost o
informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve které žádáte poskytnutí informací  o investiční akci Výstavba Kampusu
Albertov-Biocentrum, Globcentrum.
            Jelikož tato žádost byla podána elektronicky z mailové adresy
s názvem  [1][FOI #620 e-mail] ??
bez zaručeného elektronického podpisu, žádám Vás  o jeho doplnění.
Předpokládám, že po té bude možno vyhovět Vaší žádosti.
             
S pozdravem
 Josef Kubíček
V Praze dne 31.10.2013

 

Vážený pan

Petr Jedelský

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
References

Visible links
1. mailto:[FOI #620 e-mail] ??

Josef Kubíček, Univerzita Karlova

Č.j. : 11872/2013

Vážený pane Jedelský, 

děkuji Vám za předestření Vašeho názoru na danou problematiku, nicméně se
s touto interpretací nemohu ztotožnit.

V daném případě mám i nadále za to, že posuzovaná žádost nesplňuje
náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění, (dále jen „zákon“), neboť z této žádosti není patrné, kdo
ji činí, tudíž není splněn základní požadavek na určitost každé žádosti,
nejen žádosti ve smyslu tohoto zákona.

Účelem tohoto zákona je bezpochyby poskytování informací jasně
identifikovaným a identifikovatelným osobám (viz dikce dotčeného § 14
odst. 2 zákona), přičemž pokud nemůžeme osobu tvrzeného žadatele ztotožnit
s předmětnou žádostí, nejsou dle mého názoru splněny podmínky dané tímto
zákonem pro poskytnutí požadovaných informací. Z tohoto důvodu mám za to,
že by měla být předmětná žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem,
neboť i povinný subjekt by měl mít jistotu o tom, komu informace dle
tohoto zákona poskytuje, což je zcela jistě legitimním požadavkem, zejména
pokud jde o ochranu práv třetích osob i samotné Univerzity Karlovy
v Praze.

Pokud jde o uvedenou elektronickou adresu, tato může být adresou pro
doručování dle § 14 odst. 2 zákona, nicméně na základě zaslání „prostého“
emailu z této adresy, adresy s názvem:
: [1][FOI #620 e-mail] ??, nemůže být tvrzený
žadatel nikterak identifikován (ztotožněn s předmětnou žádostí), což
způsobuje výše popsané následky.

Odpověď Univerzity Karlovy v Praze nemůže mít povahu výzvy dle § 14 odst.
5 písm. a) zákona k doplnění žádosti, neboť dle § 14 odst. 4 zákona není
předmětné podání žádostí ve smyslu tohoto zákona, pokud  nejsou splněny
náležitosti předpokládané tímto zákonem v § 14 odst. 2 věta první.

S ohledem na výše uvedené se na Univerzitu Karlovu v Praze můžete s řádnou
žádostí o poskytnutí informace dle tohoto zákona obrátit buď písemně,
anebo prostřednictvím Vašeho univerzitního e-mailu, popřípadě stávajícím
imailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem.

 

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. 

S pozdravem

Josef Kubíček
 
 
 
 

ukázat citované pasáže

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle InfZ § 16a odst. b).

Dne 24.10.2013 byl prostřednictvím elektronické podatelny vznesen dotaz dle zákona 106/1999 Sb. (dále jen InfZ). Povinný subjekt jej eviduje pod č.j. : 11872/2013. Povinný subjekt zaslal neformální požadavek na doplnění elektronického podpisu žádosti, která však zcela splňuje požadavky InfZ. Takový požadavek je neoprávněný, nicméně pro urychlení projednání žádosti, jsem doručil na podatelnu povinného subjektu dopis, jehož součástí bylo znění e-mailu ze dne 24.10.2013. Podatelna listinnou podobu zaevidovala 8.11.
Povinný subjekt ve lhůtě dle InFZ §14 odst 5) písmeno d) nekonal.

S pozdravem,

Petr Jedelský