Žádost o informace podle dotaz - JUDr. Milada Mašinová-praxe v KLDR

kohlerová olga vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo spravedlnosti měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

kohlerová olga

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážený ministr. Spravedlnosti Robert. Pelikán
Etický kodex soudce-vytvořené na základě návrhu chování soudců zpracovaného v roce 2001 v Bangalore. K zásadám chování soudce se dne 21.11-2005 SU.
ČR Brno, připojila i Česká republika.
NESTRANNOST,DŮSTOJNOST,ROVNOST,ODBORNOST
Etika soudce, respektive její úroveň je přímo úměrná etickému stavu společnosti.
Dne 08.12.2016 v 9.3O hod. Městský soud Slezská.JUDr.Mašínová
jednání NÁVRH O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA SPOLEČENSTVÍ HAVANSKÁ
společenství zastupuje Mgr. T. Vítek
V květnu 2015 jsem podala k Městskému soudu Návrh na opatrovníka SVJ od té doby uplynulo dalších podvodů, kradlo se vesele dál.
Pověřený vlastník SVJ,
§255 porušování povinnosti při správně cizího majetku
§250 podvod
§125 nevedení účetnictví. Z FO. rozkrádání společného majetku-dle §159 NOZ předseda SV je povinen svou funkci, takzvaně s péčí řádného hospodáře !V případě, že osoba ve funkci nadále setrvá i přes vědomí ,že na ni svému znalostmi nestačí, dopouští se jednání, které je neslučitelné s péčí řádného hospodáře a to se všemi vyplývajícími právnímu důsledky. Povinnost k náhradě škody. V případě, když funkční období pov.vlastníkovi skončilo ,že byl znovu zvolen, jednočlenný statutární orgán. Stanovy by se měly dle ust.§ 1205 odst.NOZ
Je zvolen předseda společenství vlastníků. Pro tento krok se musí nejdříve stanovy společenství změnit a poté provézt volbu předsedy SV.a uložit k RS.
Praktiky pana advokáta Fuchse mě poučily natolik, že legislativu SV jsem se učila i bez Plzeňské právní. Platit dvakrát jednu fakturu za služby advokáta, to nemusím H-SYSTÉM, jeho příbuzný VÍTEK-SYSTÉM je založen na principu platit dvakrát, je mi velmi znám!
Dem 8.12-2016 mě změnil život. Demokratický řád, asi lidská práva základních svobod. Rozsudek jsem již znala. V této záležitosti je jasné, že Vítek si vše dostatečně zařídí, tak mě šílenost paní Mašínové nepřekvapila,
Toto jednání se přesunulo do KLDR,v podobě paní soudkyně jsem viděla Kim.Čong-ila.
Zákony paní soudkyni nezajímaly, sdělení!- zákony mě nezajímají, špatně jsem odpověděla na otázku,- paní soudkyně, sdělení ,jestli budete špatně odpovídat dostanete pokutu. Nové důkazní materiály ,paní soudkyni rozzuřily, jelikož se týkaly vánoční odměny z FO.jejího přítele pana Vítka, ten seděl naproti ní. Já jsem si myslela, že fond oprav je na opravy, podle názvu OPRAVY.V Havanské ulici podle pov.vlastníka, jsou na rekonstrukce jeho bytových jednotek. Vánoční odměna Vítkovi v částce 55 OOO Kč,. Odměna za dražbu byt. Jednotky panu exekutorovi Exnerovi, kterou pan Exner nedělal, Dražbu dělal exekutor-Marcel Kubis,Šumperk, ten odměnu nedostal, ale peníze z dražby, ponejprve zašla panu Vítkovi o jakou částku jde to nikdo neví, je to v utajení .Vyjádření pana exekutora Kubiše.
Paní soudkyně nechtěla ani slyšet, že by její přítel měl soudu předložit daňové přiznání z roku 2016.Pani soudkyni žádné nové důkazy nezajímaly a rychle jednání ukončila.se sdělením panu Vítkovi, aby hlavně vypracoval fakturu, kterou
bych měla uhradit. Odměny pány Vítka jsou velice známy, je to okolo 16 000 KČ,- Již přes tisíc lidi ,směnky dvakrát ,tuto částku panu Vítkovi raději zaplatili. Já jsem závěrečnou řeč nedostala, ale to mi nevadilo. Hlavně jsem se snažila ,nemít špatné držení těla, za to bych dostala trest smrti. ZLODĚJI A GAUNEŘI MŮŽOU ŘÁDIT V SV DÁL. Fond oprav neplatím a platit nebudu, veškeré havarijní situace v domě jsem hradila na vlastní náklady.
Pane ministře žádám informace ohledně NOZ 2016.
vzhledem tomu ,že NOZ 2014 jsou již od 8.12.2016. neplatné! Paní soudkyně Mašínová se řídí novými zákony pro SVJ.
1.zvýšení odměn z 800 Kč,-na 3000,-odsouhlaseno dne 29.08.2012 1800Kč,-
1 200,-odměna navýšena ,bez souhlasu.-souhlas není potřeba- 56 800 Kč,-si může pan pověřený vlastník ponechat. Nemusí podávat daňové přiznání i když se jedná o částku 3000,-Kč
2:s transparentním účtem může disponovat každý, koho si určí pověřený vlastník
3.z fondu oprav si může pověřený vlastník hradit rekonstrukce jeho byt.jednotek.Rozvody plynu-atd. Je to povinnost ostatních spoluvlastníků. Může jednotky pronajímat bez daní, do vyúčtování se nezapočítávají jeho klenti, za krátkodobé pronájmy za apartmány zaplatí trubky spoluvlastníci jednotek.
4,Manželka pov.vlastníka nepotřebuje souhlas,spol.jednotek.může disponovat s částkami nad 50 000 Kč,-jak se jí to bude zrovna hodit.Kontrolní orgán nepřipadá v úvahu!
5.vlastník jednotek je povinen hradit na vše co se mu nařídí, hlavně blbečkové plaťte na vánoční odměnu pro pana Vítka a když tak neučiníte, pan Vítek je přeborník v dražbách, tak přijdete i o bydlení.je-li Vám to málo vyjdete si portál dražby Vítka fast finance Gorosan Kypr-
6-účetnictví se ruší vzhledem k tomu ,že pověřený vlastník neumí vypočítat tři částky, vyúčtování záloh, nemusí umět, příjmy ,výdaje pro celé SVJ nemusí znát,negamotnost se uznává. Vzor řádného vyúčtování služeb, je kus neurčitého papíru. Zde také platí, neobtěžujte paní účetní, když si účetnictví vede sám pověřený vlastník.
7.správu domu ,nechte na pověřeným vlastníkovi! Opravu společných prostor si hraďte na vlastní náklady,neobtěžujte pověřeného vlastníka
8.při znovuzvolení se již k RS.nemusí nic ukládat,závěrky za 10 let nejsou důležité-neukládejte
Děkuji za sdělení nového zákona 2016 ,tisíce dalších SV je potřebuje k dalším činnostem v jejich SVJ,
S přátelským pozdravem,
Köhlerová Olga

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace
podle dotaz - JUDr. Milada Mašinová-praxe v KLDR" s evidenčním číslem
d1932cf3-2136-4160-8cb7-b5c3cbb6e091 a s běžným číslem 57314/2016 bylo
doručeno dne 12.12.2016 20:44:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 12. 12. 2016 uvádíme, že
žádná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„občanský zákoník“), účinného ode dne 1. 1. 2014, doposud nevstoupila
v platnost, a proto jsou veškerá jeho ustanovení – tedy i ustanovení
upravující společenství vlastníků jednotek – účinná v jejich původním
znění.

            Pro úplnost uvádíme, že dne 20. 12. 2016 podepsal prezident
republiky zákon, kterým se mění občanský zákoník a další související
zákony. Novela zákona ve vztahu k problematice společenství vlastníků
jednotek stanoví, že spolek a společenství vlastníků jednotek vzniklé do
dne 31. 12. 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny
uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky
ustanovení § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) občanského
zákoníku. Toto ustanovení nabyde účinnosti dnem vyhlášení novely zákona.

            Více informací o novele občanského zákoníku naleznete na
webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod odkazem:
[1]http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&a....

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&a...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/