Žádost o informace ke stavbám v oblasti Sadová

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Městská část Brno-Královo Pole

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádala o kopie územních a stavebních povolení včetně změnových rozhodnutí na dopravní a obytné stavby v prostoru Sadová - vymezeno ulicemi Kociánka, Křivého a Zaječím potokem vydaných v předchozích 5ti letech (včetně letošního roku 2016).

U projektů firem Unis Brno a IMPERA dále žádáme o kopii těchto částí dokumentací dle přílohy 1 vyhlášky 499/2006:
A3E - údaje o souladu s uzemněplánovací dokumentace
A4H - navrhované kapacity stavby atd.
B4 - dopravní řešení

S díky za dokumenty ideálně elektronisky zaslané na moji e-mailovou adresu

Mgr. et Mgr. Hana Chalupská

Městská část Brno-Královo Pole

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ke stavbám v oblasti Sadová", které jste 29.06.2016 18:54:58 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 30.06.2016 10:15:10 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Městská část Brno-Královo Pole

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace ke stavbám v oblasti Sadová", které jste 29.06.2016 18:54:58 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 30.06.2016 10:15:17 přijato pod číslem jednacím 10511/2016 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Pillerová Jana, Ing., Městská část Brno-Královo Pole

1 příloha

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Pillerová Jana, Ing.

STÍŽNOST

Vážená paní Pillerová,

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S pozdravem,

Hana Chalupská

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Pillerová Jana, Ing.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Pillerová,
přehlédla jsem v mailech žádost o doplnění, stahuji tedy předchozí stížnost.

Unistav IČO

03902447

Unistav IČO

IMPERA IČO

25342649

Mapové vymezení pošlu v následujícím mailu.

S pozdravem,

Hana Chalupská

Pillerová Jana, Ing., Městská část Brno-Královo Pole

1 příloha

 

 

From: Černá Ivona, JUDr.
Sent: Monday, July 18, 2016 10:32 AM
To: Pillerová Jana, Ing.
Subject: vyrozumění o prodloužení lhůty pro poskytnutí info.doc

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - [1]www.avg.cz
Verze: 2013.0.3556 / Virová báze: 4477/12617 - Datum vydání: 15.7.2016

References

Visible links
1. http://www.avg.cz/

Pillerová Jana, Ing., Městská část Brno-Královo Pole

Vážená paní,

dne 29.06.2016 obdržel Úřad městské části města Brna, Brno – Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení (dále jen „stavební úřad“ nebo „OÚSŘ ÚMČ“), Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), a sice o poskytnutí „kopií územních a stavebních povolení včetně změnových rozhodnutí na dopravní a obytné stavby v prostoru Sadová – vymezeno ulicemi Kociánka, Křivého a Zaječím potokem vydaných v předchozích 5ti letech a kopie částí PD dle přílohy 1 vyhl. č. 499/2006 u projektů firem Unis Brno a IMPERA“.

Dne 15.07.2016 stavební úřad obdržel na základě výzvy ze dne 07.07.2016 Vaše upřesnění žádosti, a sice mapové vymezení a Unistav IČO – 03902447 a IMPERA IČO – 25342649. Dle obchodního rejstříků je IČ: 039 02 447 přiděleno spol. UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem Příkop 838/6, Brno. IČ: 253 42 649 spol. IMPERA styl, a.s., se sídlem Hlinky 114, Brno.
Stavební úřad neeviduje žádnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby spol. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČ: 039 02 447, se sídlem Příkop 838/6, Brno ani spol. IMPERA styl, a.s. IČ: 253 42 649, se sídlem Hlinky 114, Brno a nemá tudíž žádnou jimi předloženou PD dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.

Ing. Jana Pillerová

Vedoucí OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole

ukázat citované pasáže

Pillerová Jana, Ing., Městská část Brno-Královo Pole

1 příloha

V příloze Vám zasíláme oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací
podle zákona 106/1999 sb.

 

Ing. Jana Pillerová, vedoucí OÚSŘ

Pillerová Jana, Ing., Městská část Brno-Královo Pole

1 příloha

V příloze Vám zasíláme sdělení o odložení žádosti o informace podle zák.
č. 106/1999 Sb.

 

Ing. Jana Pillerová, vedoucí OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole