Žádost o informace - Hamr

Dotaz byl úspěšný.

Klára Hejduková

Povinný subjekt: Městská část Praha 10
Vršovická 68
Praha 10 101 38

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V Praze, dne 5.11.2013

Dobrý den,

na základě informací z médií prosím o zaslání následujících informací týkajících se Hamr sportu v Záběhlicích:
a) které sportoviště či budovy byly postaveny v rozporu s územním plánem
b) které sportoviště či budovy nebyly ke dni 1.9.2013 zkolaudovány
c) zda byl majitel areálu v minulosti vyzván k odstranění staveb a zda zaplatil za černé stavby nějakou pokutu
Předem děkuji a zdravím,

S přátelským pozdravem,

Klára Hejduková
U Hranic 18
100 00 Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8cc 366a 96cc 3764 a5c830649fc4.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 636 d73c3b80 infoprovsechny.cz 46bb10aae777ff7ac4d7e03b6a95c1f8.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace - Hamr', které jste 05.11.2013 v 12:50:04 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8cc-366a-96cc-3764-a5c830649fc4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 636 d73c3b80 infoprovsechny.cz 46bb10aae777ff7ac4d7e03b6a95c1f8.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace - Hamr" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Gavlák Karel JUDr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

 
Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební

 

Spis. zn.:   OST 120849/2013/Ga

Č.j.:            P10-123101/2013

Vyřizuje:  JUDr. Gavlák
Telefon:
  267093557                                                                                                       
V Praze, dne 11.11.2013

 

Vážená paní,

 

k Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., - "...
týkajících se Hamr sportu v Záběhlicích: a) které sportoviště či budovy
byly postaveny v rozporu s územním plánem b) které sportoviště či budovy
nebyly ke dne 1.9.2013 zkolaudovány c) zda byl majitel areálu v minulosti
vyzván k odstranění staveb a zda zaplatil za černé stavby nějakou pokutu
...", Vám sdělujeme následující:

 

V letech 1998 - 2001 bylo odborem územního rozhodování MHMP vydáno územní
rozhodnutí o umístění stavby hlavní budovy sportovního areálu (vydáno dne
25.6.1998, nabylo právní moci dne 3.8.1998) a územní rozhodnutí pro
umístění 3 tenisových kurtů (vydáno dne 21.5.2001, nabylo právní moci dne
12.6.2001). Dokladovou část nemá stavební úřad k dispozici, protože územní
řízení bylo vedeno jiným správním orgánem se sídlem Pařížská 26, Praha 1. 
Pro stavby umístěné v  územním řízení vedeném OUR MHMP - na základě
pravomocného územního rozhodnutí ze dne 25.6.1998, vydal následně odbor
stavební ÚMČ Praha 10 stavební povolení (ze dne 3. 3. 1999), změnu stavby
před dokončením (ze dne 19.10.2000), dodatečné povolení (ze dne 19.3.2002)
a kolaudační rozhodnutí (ze dne 7.5.2002, 4. 5.2004) + následně několik
stavebních povolení stavebních úprav za účelem změny užívání + kolaudace.

Územní rozhodnutí o změně využití území pro 6 beachvolejbalových kurtů na
pozemku parc. č. 2690/1, 2690/2, 2690/4, 2691, 2692, k. ú. Záběhlice,
Praha 10 bylo vydáno odborem stavebním ÚMČ Praha 10 dne 1.10.2009, nabylo
právní moci dne 6.11.2009. Toto územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s
platným územním plánem hl.m.Prahy v území, určeném pro funkční využití
SO1,3 - přírodní rekreační plochy a částečně urbanizované rekreační
plochy. K územnímu řízení byla předložena kladná stanoviska dotčených
orgánů, zejména stanoviska orgánu ochrany přírody OOP MHMP. Pro terénní
úpravy  bylo v souladu se stavebním zákonem č.183/2006Sb., ve znění
pozdějších předpisů stanoveno, že nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Toto sportoviště bylo provedeno na základě pravomocného územního
rozhodnutí. Doprava v klidu byla řešena na stávající štěrkohlinité ploše.

Na další stavby, zejména na další stavby tenisových kurtů, realizované bez
povolení stavebního úřadu a v rozporu s platným územním plánem hl.m.Prahy,
vede odbor stavební řízení o odstranění stavby. Tyto nepovolené stavby
nelze bez změny územního plánu ani dodatečně povolit.

 

Nepovolené stavby:

1.      stavba „9 tenisových kurtů, umístěných na pozemcích č.parc. 77,
79/1, 86 a 87 v k.ú. Záběhlice, na pravém břehu potoka Botič, v blízkosti
restaurace Hamr-Sport, Praha 10, Záběhlice č.p. 3200, K vodě 3“, stavebník
HAMR - Sport a.s., IČO 25083261, K prádelně č.p. 183/1, Praha
10-Záběhlice, 106 00  Praha 106:

-        20.9.2001 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

-        29.10.2001 žádost o dodatečné povolení stavby

-        14.11.2001 oznámení o pokračování řízení zahájeného 20.9.2001

-        5.12.2001 Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby

-        16.1.2002 podáno odvolání

-        28.5.2002 doplnění odvolání

-        28.1.2003 po odvolání stavebníka zrušeno rozhodnutím nadřízeného
orgánu

-        15.5.2003 oznámení o pokračování řízení zahájeného 20.9.2001

-        4.7.2013 oznámení pokračování zahájeného řízení a pozvání
k ústnímu jednání

-        27.8.2013 oznámení pokračování zahájeného řízení

-        27.8.2003 protokol o kontrolní prohlídce – stavba je užívána

 

2.      stavba „jižní část parkoviště na pozemku č.parc. 77 v k.ú.
Záběhlice, při ulici Záběhlická, Praha 10“, stavebník HAMR - Sport a.s.,
IČO 25083261, K prádelně č.p. 183/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha
106:

-        20.9.2001 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

-        29.10.2001 žádost o dodatečné povolení stavby

-        14.11.2001 oznámení o pokračování řízení zahájeného 20.9.2001

-        20.12.2001 Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby

-        16.1.2002 podáno odvolání

-        28.5.2002 doplnění odvolání

-        5.3.2003 vrácení spisu

-        12.5.2003 oznámení o pokračování v řízení

-        31.1.2003 po odvolání stavebníka zrušeno rozhodnutím nadřízeného
orgánu

-        4.7.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení a pozvání
k ústnímu jednání 27.8.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení

 

3.      stavba „2 tenisové kurty umístěné na pozemcích č.parc. 2690/2,
2690/5, v k.ú. Záběhlice, na levém břehu potoka Botič, v blízkosti
restaurace Hamr-Sport, Praha 10, Záběhlice č.p. 3200, K vodě 3“, stavebník
HAMR - Sport a.s., IČO 25083261, K prádelně č.p. 183/1, Praha
10-Záběhlice, 106 00  Praha 106:

-        20.9.2001 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

-        29.10.2001 žádost o dodatečné povolení stavby

-        20.12.2001 Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby

-        16.1.2002 podáno odvolání

-        29.1.2003 po odvolání stavebníka zrušeno rozhodnutím nadřízeného
orgánu

-        8.7.2003 vrácení spisu

-        27.8.2003 oznámení o pokračování řízení zahájeného 20.9.2001

-        4.7.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení a pozvání
k ústnímu jednání

-        6.9.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení

4.      stavba „3 tenisové kurty, umístěné na severní straně pozemků
č.parc. 2690/3 a 2690/7 v k.ú. Záběhlice, v blízkosti restaurace
Hamr-Sport, Praha 10, Záběhlice č.p. 3200, K vodě 3“, stavebník HAMR -
Sport a.s., IČO 25083261, K prádelně č.p. 183/1, Praha 10-Záběhlice, 106
00  Praha 106:

-        22.3.2001 oznámení o zahájení řízení

-        22.6.2001 žádost o dodatečné povolení stavby

-        4.7.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení a pozvání
k ústnímu jednání

-        27.8.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení

 

 

5.      stavba „1 tenisový kurt, umístěný na pozemcích č.parc. 77, 79/1,
86 a 87 v k.ú. Záběhlice, na pravém břehu potoka Botič, v blízkosti
restaurace Hamr-Sport, Praha 10, Záběhlice č.p. 3200, K vodě 3“, stavebník
HAMR - Sport a.s., IČO 25083261, K prádelně č.p. 183/1, Praha
10-Záběhlice, 106 00  Praha 106:

-        20.9.2001 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

-        19.11.2001 oznámení o zahájení řízení

-        4.7.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení a pozvání
k ústnímu jednání

-        27.8.2013 oznámení o pokračování zahájeného řízení

Povolené stavby:

-        restaurace Hamr

-        tělocvična, fitness a šatny

-        6 kurtů pro plážový volejbal

-        oplocení pozemků parc. č. 2692, 2690/1

-        trafo 22/0,4 kV a kabelová přípojka 22 kV

 

Stavební úřad pod Spis. zn.: OST 112884/2013/Ga, Č.j.: P10-113098/2013 ze
dne 15.10.2013 oznámil zahájení sankčního řízení se společností HAMR -
Sport a.s., IČ: 25083261, se sídlem  K prádelně 1/183, Praha 10,  která se
stala podezřelou, že se dopustila správního deliktu podle § 180 odst. 1)
písm. j) stavebního zákona tím, že užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu,
pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle §
122 odst. 4, neboť dle kontrolní prohlídky ze dne 30.7.2013, dne 1.8.2013
a dne 27.8.2013, je od r. 2001, prokazatelně od 30.7.2013 do současnosti,
bez příslušného povolení užívána stavba 9 tenisových kurtů, umístěných na
pozemcích č.parc. 77, 79/1, 86 a 87,  2 tenisové kurty umístěné na
pozemcích č.parc. 2690/2 a 2690/5, 1 tenisový kurt umístěný na jižní
straně pozemků č.parc. 2690/3 a 2690/7, jižní část parkoviště na pozemku
č.parc. 77, 3 tenisové kurty umístěné na severní straně pozemků č.parc.
2690/3 a 2690/7 a na jižní straně pozemků parc.č.2690/2 a 2690/5, vše k.ú.
Záběhlice na pravém břehu potoka Botiče, v blízkosti restaurace
Hamr-Sport, č.p. 3200, K vodě 3, k.ú. Záběhlice, Praha 10 (dále jen
„stavba“). Stavba obsahuje 3 tenisové kurty s antukovým povrchem a
podkladními vrstvami na ploše 60 x 39 m, umístěné na pozemcích č.parc. 77,
79/1 a 86, 3 tenisové kurty s antukovým povrchem a podkladními vrstvami na
ploše 60 x 39 m, umístěné na pozemku č.parc. 86, 3 tenisové kurty s
antukovým povrchem a podkladními vrstvami na ploše 54 x 38 m, umístěné na
pozemcích č.parc. 86 a 87, oplocení tenisových kurtů z nízké podezdívky
výšky 0,1 m, kovových sloupků a výplně z pletiva v kovových rámech o
celkové výšce 3,1 m, s kovovými vrátky pro přístup na kurty, umístěné na
pozemcích č.parc. 77, 79/1, 86 a 87, 2 tenisové kurty s antukovým povrchem
a podkladními vrstvami na ploše 80 x 20 m, umístěné na pozemcích č.parc.
2690/2 a 2690/5, oplocení tenisových kurtů z nízké podezdívky výšky 0,1 m,
kovových sloupků a výplně z pletiva v kovových rámech o celkové výšce 3,1
m, s kovovými vrátky pro přístup na kurty, umístěné na pozemcích č.parc.
2690/2 a 2690/5, 1 tenisový kurt s antukovým povrchem a podkladními
vrstvami na ploše 40 x 17 m, umístěné na pozemcích č.parc. 2690/3 a
2690/7, oplocení ze tří stran tenisového kurtu z nízké podezdívky výšky
0,1 m, kovových sloupků a výplně z pletiva v kovových rámech o celkové
výšce 2,1 a 3,1 m, s kovovými vrátky pro přístup na kurty, umístěné na
pozemcích č.parc. 2690/3 a 2690/7, parkoviště o šířce 17 m a délce 10,0 m
a šířce 33 až 34,5 m a délce 40,0 m, umístěné na pozemku č.parc. 77, které
je pokračováním severní části parkoviště, část parkoviště o délce 10,0 m
má příjezdový pruh uprostřed ze zámkové dlažby o šířce 6,0 m a po obou
stranách parkovací stání ze zatravňovacích dlaždic v šířce po 5,5 m, část
parkoviště o délce 40,0 m je provedená ze dvou částí, určených pro
parkování, oddělených zeleným pruhem šířky 0,9 m: každá část má uprostřed
příjezdový pruh ze zámkové dlažby (východní o šířce 6,0 m, západní o šířce
5,0 m) a po obou stranách parkovací stání ze zatravňovacích dlaždic
(východní o šířce do 5,5 m, západní o šířce do 6,4 m),  3 tenisové kurty s
antukovým povrchem a podkladními vrstvami na ploše 60 x 40 m, umístěné na
pozemcích č.parc. 2690/3 a 2690/7, oplocení tenisových kurtů z nízké
podezdívky výšky 0,1 m, kovových sloupků a výplně z pletiva v kovových
rámech o celkové výšce 3,1 m, s kovovými vrátky pro přístup na kurty,
umístěné na pozemcích č.parc. 2690/3 a 2690/7. Ve věci zatím nebylo vydáno
pravomocné rozhodnutí.

Starší materiály k případným sankčním, či přestupkovým řízením ke
„sportovnímu areálu Hamr“ nemá stavební úřad k dispozici.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                                                     
otisk úředního razítka

                                                                       
            Ing. Jana Königová

                                                        vedoucí odboru
stavebního

 

 

 

 

 

Obdrží:

 1. [FOI #636 e-mail] ??
 2. spis OST,