Žádost o anonymizovaný rozsudek k údajným vyděračům z inspektorátu práce

Dotaz byl úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s ohledem na veřejný zájem v podobě médii sledované korupční kauzy
údajných vyděračů z inspektorátu práce, žádám o zaslání
anonymizovaného rozsudku v elektronické formě. Jedná se o případ,
kdy obžalovaní M. O. a L. T. ve dvou případech požadovali po
podnikatelích úplatek. Případ je popsán zde:

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/hrozili...

Zveřejněný anonymizovaný rozsudek je určen pro širokou veřejnost,
bude předán protikorupčním organizacím k dalšímu rozboru a slouží
jako další podklad pro boj proti korupci v České republice.

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek k údajným vyděračům z inspektorátu práce" s
evidenčním číslem 39436576-b460-416a-b54d-d298df08cfc1 a s běžným číslem
50554/2014 bylo doručeno dne 28.08.2014 09:19:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zatloukalová Lucie, Obvodní soud pro Prahu 2

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

Od: Žofková Markéta
Obvodní soud pro Prahu 2

29/8/2014

Attachment 40 Si 189 2014 sd len.rtf.doc
37K Download View as HTML

Attachment smime.p7s
5K Download

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 28.8.2014 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
byla zaevidována pod sp. zn. 40 Si 189/2014.

 

V příloze Vám zasílám sdělení k žádosti.

 

S pozdravem.

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Čekáme na finální vydání rozsudku, které bylo odloženo.

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Rozsudek si můžete přečíst zde:

https://copy.com/Z9nbSC3vJ0YgfrMn

U rozsudku proběhla částečná anonymizace, která se však netýká úředníků. Soud vysvětluje důvody:

R o zh o d n u t í

Žádost Radima Hasalíka, o poskytnutí informace ze dne 28.8.2014, kterou se domáhal poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, 2T 273/2013ze dne 12.8.2014, se podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včásti znečitelnění chráněných informací v textu poskytovaného rozhodnutí, spočívajících ve jménu, příjmení, datu narození a údaji o bydlišti fyzických osob,vyjma jmen a příjmení zaměstnanců veřejné správy,odmítá.

O d ů vo d n ě n í : K důvodům částečného odmítnutí žádosti soud uvádí, že osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů (§4 písm. a), §10 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Podle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Podle § 8a zákona 106/1999 Sb., informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.

O částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soud rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., přitom se řídil výše uvedenými právními předpisy. Soud anonymizoval jména a příjmení a označení místa pobytu fyzických osob. Tyto údaje jsou chráněnými osobními údaji, na jejich základě bylo možné osoby žalovaných identifikovat, jejich poskytnutím by bylo porušeno právo dotčených osob na ochranu jejich soukromí.

Jméno a příjmení zaměstnanců veřejné správy jsou údaji vypovídajícími o jejich veřejné anebo úřední činnosti, o jejich funkčním nebo pracovním zařazení, soud je proto v rozhodnutí ponechal (k tomu vi. ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona 101/2000Sb.).

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání kMinisterstvu spravedlnosti prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 2.VPraze dne 7. října 2014 Mgr. Aleš Sabol, předseda soudu Za správnost: Žofkov