Žádost Logika Ralsko s.r.o., Vladimír Grösser o EIA, Technologické středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny.

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu, případně i jen odkazu k jeho stažení:
Kopii dopisu ze dne 8. 9. 2014, kterým požádala společnost Logika Ralsko s.r.o., Vladimír Grösser, Anglická 86/26, Praha 2, PSČ 120 00, Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, o ukončení procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru „Technologické středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Žádost Logika Ralsko s.r.o., Vladimír Grösser o EIA, Technologické středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny." byl přijat dne 12.09.2016 pod evidenčním číslem 0000613654 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Vážený pane Veselý,

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo emailem dne 12.
9. 2016 Vaši žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se
poskytnutí kopie dopisu ze dne 8. 9. 2014, kterým požádala společnost
Logika ralsko, s. r. o., Vladimír Grösser, Anglická 86/26, Praha 2, PSČ
120 00, MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, o ukončení procesu posuzování vlivů záměru "Technologické
středisko Ralsko - Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů,
skládka S_00 s doprovodnou těžbou horniny na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb.

Na základě § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. MŽP posoudilo Vaši žádost
podle obsahu jako žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to ve
smyslu ustanovení § 2 písm. a) bodu 6 tohoto zákona.

Na základě výše uvedeného bude Vaše žádost vyřízena v zákonné lhůtě do 30
dnů od obdržení.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Vážený pane Veselý,

v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 62036/ENV/16.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz