Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Aleš Moj prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádám o poskytnutí zápisu z 15, 16 a 17. schůze Rady města.

Čekáme, až si Aleš Moj přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí zápisu z 15, 16 a 17. schůze Rady města.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Město Orlová

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.10.2019 14:19:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádám o poskytnutí zápisu z 15, 16 a 17. schůze Rady města. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.10.2019 14:19:51 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o přijetí podání
--------------------------

Potvrzujeme, že Vaše podání v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádám o poskytnutí zápisu z 15, 16 a 17. schůze Rady města.
doručené dne 29.10.2019 14:19:51 na adresu el. podatelny - Instituce [Městský úřad Orlová vyžaduje e-mail]
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum a čas přijetí podání: 30.10.2019 08:48:37
Přidělené číslo jednací: MUOR 157229/2019 (PID: MUORX015NSDC)
Evidenční údaje: Moj Aleš, /,, [FOI #7907 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu a bylo předáno ke zpracování
příslušnému odboru.

Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání do pěti
dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním do protokolu,
datovou zprávou doručenou do datové schránky Městského úřadu nebo elektronickým
podáním obsahujícím uznávaný, nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např. žádost o vydání
povolení, osvědčení, oprávnění, žádost o vydání závazného stanoviska, odvolání,
odpor, námitky a další.

V ostatních případech (dotazy, sdělení, informace, upozornění, omluvy, nabídky
a další) není potvrzení Vašeho podání výše uvedenými způsoby nutné.

Zpracovatel přijaté podání posoudí a případně Vás vyzve k odstranění vad podání.

S pozdravem

Polášková Pavla
Městský úřad Orlová
Elektronická podatelna

Jaromíra Brožová, Město Orlová

3 přílohy

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 29.10.2019, v přílohách zasíláme požadované informace.

Prosím o potvrzení převzetí informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
agenda zastupitelstva města
kancelář tajemníka
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Aleš Moj prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.