Michal A. Valášek

Vážení,

žádám vás tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi na následující dotazy:

1. Kdo rozhoduje o obsahu oficiálních webových stránek MČ Praha 7, zejména pak rubriky Aktuality?

2. Jaký je postup používaný pro vložení nové zprávy? Tj. od rozhodnutí osoby ad 1., co se děje dál - jazyková korektura, technická příprava případně další úkony.

3. Odpovědi na otázky ad 1 a 2 ve vztahu ke stránce "Praha 7" na Facebooku - https://www.facebook.com/Praha7

Dále žádám o poskytnutí smluvního ujednání se společností FACEBOOK, INC. (případně jejím zástupcem), které by se týkalo zvláštních podmínek pro použití loga Facebooku na titulní stránce webu www.praha7.cz, odchylných od obecných pravidel použití značky. (MČ Praha 7 užívá logo Facebooku v rozporu s publikovanými brand guidelines; předpokládám tedy, že má uzavřenu nějakou formu ujednání s vlastníkem IP, protože jinak by se dopouštěla protiprávního jednání.)

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - WWW a Facebook stránky? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - WWW a Facebook stránky?, kterou jste 07.12.2014 20:50:01 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

 

Vážený pane Valášku,

 

zasílám Vám odpovědi na Vaše dotazy, formulované dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 07.12.2014.

 

1. Na oficiálních internetových stránkách Prahy 7 jsou kromě informací
povinných ze zákona zveřejňovány také zprávy a aktuality o činnosti
radnice i z dění v naší městské části. Tyto zprávy ke zveřejnění zadávají
jednotlivé odbory dle kompetencí, k nimž se daná informace váže. Obsah
rubriky „Aktuality“ spravuje především Oddělení vnějších vztahů, Kancelář
starosty Úřadu MČ Praha 7, nicméně vkládají se sem také aktuality z jiných
odborů.

 

2. Informace ke zveřejnění na web zpracovávají jednotlivé odbory dle
příslušných kompetencí. Následně je v případě vlastních tématických sekcí
(jako např. Odbor dopravy – rubrika „Úřad městské části/Doprava“ či „Úřad
městské části/Zóna placeného stání“) nechávají přímo zveřejnit, nebo je
postupují k dalšímu zpracování na oddělení vnějších vztahů, jako např. u
rubriky „Aktuality“. Oddělení vnějších vztahů zajišťuje mj. úpravu textů
či grafickou úpravu obrazových materiálů. Zveřejnění zprávy na webových
stránkách zajišťuje Oddělení informatiky, Kancelář tajemníka Úřadu MČ
Praha 7.

 

3. Správu stránky „Praha 7“ na Facebooku zajišťuje oddělení vnějších
vztahů, které vykonává veškerou související agendu od zpracování příspěvků
po jejich zveřejnění.

 

Se společností Facebook, Inc. MČ Praha 7 žádné smluvní ujednání nemá.
Podoba banneru byla zvolena v dobré víře s ohledem na usnadnění orientace
zejména starších uživatelů internetu. Nicméně děkujeme za upozornění na
odchýlení od obecných pravidel společnosti pro použití značky. Již jsme v
této věci zjednali nápravu.          

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 182

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

Vážený pane,

 

na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ze dne 13.12.2014 ohledně pilotního projektu komunikace v oblasti
životního prostředí a dopravy odpovídám následující:

 

ad 1) Žádné smlouvy k tomuto projektu uzavřeny nebyly. Činnosti byly
realizovány zaměstnanci oddělení vnějších vztahů odboru Kancelář starosty.

 

ad 2) Smlouvy s majiteli domů uzavřeny nebyly. Projekt byl realizován ve
veřejném zájmu informovat občany městské části Praha 7 o zásadních
událostech v oblasti životního prostředí a dopravy na území městské části
Praha 7.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 182

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]