Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) vás tímto žádám o poskytnutí informace, zda Ministerstvo vnitra (případně jiná instituce, je-li vám to známo) nějakou formou vzdělává zvolené zastupitele obcí v souvislosti s jejich postavením a pokud ano, jak.

Jsem si vědom toho, že můj dotaz je formulován dosti široce, ale za daných okolností jej nedovedu zpřesnit. Proto uvádím kontext v naději, že vám umožní snáze odpovědět.

Na kandidáty v obecních volbách nejsou kladeny žádné požadavky, týkající se dosaženého vzdělání nebo odborné způsobilosti. Zvolení členové obecních orgánů (zejména starostové, ale v menší míře i členové rady a zastupitelstva) mají ovšem z hlediska zákona specifické postavení, práva a povinnosti. Účelem mého dotazu je zjistit, zda zejména nově zvolení zastupitelé mají k dispozici nějakou formu podpory a vzdělávání (např. v oboru správního práva), nebo zda jsou odkázáni čistě na vlastní iniciativu a schopnosti v tomto oboru.

Tj. např. zda existují nějaké příručky, kurzy, školení, elektronické materiály... Pokud ano a je to bez obtíží možné (existují v elektronické podobě), žádám o poskytnutí těchto materiálů.

Soudím, že pokud zastupitelům někdo takovou podporu poskytuje, bude to nejspíš Ministerstvo vnitra, proto se obracím na vás.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2015 22:20:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vzdělávání zastupitelů elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2015 22:20:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vzdělává...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 6.1.2015 06:59:08
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX028CUZC.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX028FXYT
Spis. značka: MV- 1695-2/ODK-2015
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím