Výzkum trhu a veřejného mínění - realizované zakázky

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádáme Vás tímto o poskytnutí seznamu realizovaných výzkumů trhu a
veřejného mínění, jež zadávalo či se na nich finančně podílelo
Ministerstvo zdravotnictví, v letech 2012 - 2015 s následujícími
parametry:

1. Název a charakteristika zakázky (výzkumu)
2. Seznam výzkumných agentur, které se o veřejnou zakázku ucházely,
popř. informace o tom, jakým způsobem byl vybrán realizátor výzkumu
3. Název a sídlo výzkumné agentury, jež zakázku realizovala
4. Období realizace zakázky (termín výzkumného šetření a dodání
výstupů / analýzy)
5. Celková finanční hodnota zakázky
6. Elektronický odkaz na výstupy daného výzkumu, pokud jsou k
dispozici, popř. stručná charakteristika výstupů výzkumu

Odpověď na náš dotaz preferujeme v elektronické formě.
Předem děkujeme za poskytnutí informací.

S přátelským pozdravem,

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.4.2015 12:55:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výzkum trhu a veřejného mínění - realizované zakázky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.4.2015 12:55:44 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
7.4.2015 12:47:44

Vaše zpráva ze dne: 7.4.2015 12:55:44
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Výzkum trhu a veřejného mínění - realizované zakázky
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00P7S57
Datum zaevidování: 7.4.2015 12:35:55

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Hájková Marcela
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
7.4.2015 12:47:44

Your message - dated 7.4.2015 12:55:44
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Výzkum trhu a veřejného mínění - realizované zakázky
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00P7S57
Date of registration: 7.4.2015 12:35:55

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Hájková Marcela
electronic registry [mail room] of the Ministry