Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám Vás o vytýkací dopis vedený pod spisovou značkou ZŠK 0372/2016 ze dne 10. 11. 2016.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná
K č. j.: ZŠK/0372/2016
Nesouhlas k obsahu Upozornění na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zákoníku práce ze dne 14. 11. 2016
Paní Medková,
ve školství působím jako pedagog již více než 21 let. Vždy jsem svou práci vykonávala svědomitě, s maximálním profesním nasazením i nadšením. Žádné stížnosti na mne po celou dobu mé profesní působnosti nebyly podávány. Do vyučovacích hodin jsem vždy docházela včas, výuku pro maximální pracovní nasazení nikdy neopouštěla a plně se věnovala výkladu nového učiva i jeho procvičování. V hodinách netelefonovala, práci s dětmi nepovažovala za obtěžování a nenabízela plusové body za nečinnost. Moji žáci vždy byli řádně připraveni na přijímací zkoušky z matematiky a taktéž i přijati ke středoškolskému vzdělávání. Pro své náboženské vyznání nikdy nepoužívám v profesním ani osobním životě obrat „narušování karmy“, který jste proti mně mimo jiné urážky použila za účelem mne z osobní msty ponížit, zastrašit a diskreditovat nejvyšší možnou měrou.
Nesouhlasím s vašimi výtkami k mému jednání v krátkodobém období (26. 9. - 17. 10. 2016), kdy jsem se nedopustila porušení svých profesních povinností, ale jako absolvent celoživotního vzdělávání v oboru „Prevence sociálně patologických jevů“ otevřeně postavila proti šikanóznímu jednání vaší osobou.
K jednotlivým bodům vámi zkreslených výtek a prokazatelných fabulací uvádím:
1) Pro vaše záměrné nepochopení opakovaně vkládám text z Vyjádření k jednání ke dni 26. 9. 2016: „Namátková kontrola výuky, uskutečněná dne 23. 9. 2016 v 9:10 hod v předmětu „Cvičení z matematiky“, probíhala tím způsobem, že po vstupu do 8. A třídy podjatá ředitelka školy předstoupila před katedru a vytýkavě před žáky gestikulovala adresně ke mně hlavou ze strany na stranu. Děti ukázněně vypracovávaly časovaný test problematických úloh. Byly jejím chováním zaskočeny, stejně jako já. V mezičase vypracovávání testu dětmi, který byl limitován do 9:15 hod pro následné společné vyhodnocení písemné práce, jsem se věnovala práci na počítači. Zpracovávala jsem aktuální komentáře k Matematické olympiádě příchozí v poště od krajského koordinátora soutěží. Působím totiž jako letitý okresní garant nejen této prestižní matematické soutěže, což úzce korespondovalo s výukou právě probíhajícího volitelného předmětu, kde se touto problematikou zabýváme.“.
2) Zvukovou nahrávku jsem si dne 26. 9. 2016 pořídila z toho důvodu, neboť vím od kolegyní, které již školu opustily (Mgr. M. V., Mgr. Š. N.), že nejednáte s podřízenými čestně a korektně. My-učitelé nejsme „hejno pyraní“, jak si neeticky dovolíte hlasitě vyslovit, ani nástroje pro vaše osobní útoky a mstu.
3) V hodinách Cvičení z matematiky jsem se v osmém ročníku dne 7. 10. 2016 plně věnovala vyučovací povinnosti. Vaše tvrzení, že jsem sepisovala stížnost za žáky, se nezakládá na pravdě! Skupinka dětí mě o přestávce po 1. vyučovací hodině oslovila, že mají z předešlého dne sepsaný a na flešce připravený Nesouhlas, který by rádi odeslaly vedoucí odboru školství, což jsem jim umožnila. Stejně jako mají právo se v demokratické zemi vyjádřit dospělí, pak jsem i těmto dětem nebránila v jejich zájmu se dotázat nadřízeného orgánu na nezodpovězené. Spouštěcím mechanismem k sebevyjádření se pro tyto děti stala vaše namátková kontrola ze dne 23. 9. 2016, kdy jste se právě Vy před nimi chovala neprofesionálně.
4) Hodinu matematiky v 7. C třídě jsem detailně popsala ve Vyjádření k průběhu hodiny dne 7. 10. 2016. Výuka proběhla řádně, nebyla v žádném případě řešením mého osobního sporu se zaměstnavatelem. Žáci se v průběhu 10-ti minut svým svobodným a naprosto spontánním vyjádřením zastaly své vyučující proti křivým obviněním. Jeden chlapec třídy sepsal písemné stanovisko na podporu učitelky a všichni ostatní žáci dopis podpořili svými podpisy. Nepravdivě jste veřejně uvedla, že byly v hodině sepsány dopisy dva. Druhý dopis jsem od žákyně třídy obdržela až po vyučování při odchodu ze školní budovy.
5) Matku žáka 6. A třídy a bývalé žákyně 7. A třídy, která v letošním školním roce přestoupila na 6-ti leté gymnázium jsem ve svém dopise neobvinila z podání stížnosti. V závěru svého psaní jsem jasně uvedla, že nevěřím v podpis pod stížností psaný její rukou… Pokud mě někdo jen ze závisti a škodolibosti za zády pomlouvá, pak jsou mi tyto nečestné projevy zcela lhostejné. Pokud se však přímo od dětí z bývalého třídního kolektivu dcery této paní dovídám, že si mám dávat na ni pozor pro její pomluvy, dokonce i ve spojitosti s mým FCB profilem, pak jsem jen adekvátně na tyto podněty pro vysvětlení vzniklé politováníhodné situace reagovala. (Po dlouholetém působení ve školství jsem naprosto přesvědčena o tom, že žádný soudný rodič by nikdy, navíc již z kraje školního roku, nezadával písemnou stížnost s naprosto vykonstruovanými a lživými argumenty dětmi i rodiči oblíbeného pedagoga, kterému ve třídách vládne kázeň, maximální pracovní nasazení s uspokojivou vědomostní zpětnou vazbou žáků - viz zápisy z uskutečněných hospitačních činností z předešlých desetiletí a desítky podpůrných dopisů od bývalých žáků a rodičů žáků stávajících).
6) Nedopustila jsem se hrubé pomluvy ředitelky školy. Konstatovala jsem veškerá nashromážděná fakta. Podotýkám, že nejsem prvním stěžovatelem na vaše šikanózní projevy a již před více než rokem bylo několik pedagogů bývalých i stávajících z učitelského sboru předvoláváno zřizovatelem k pohovoru v této záležitosti. Za písemnosti, které jsem kdy sepsala a předala zřizovateli i kontrolním orgánům si plně stojím. Svá tvrzení o vašem šikanózním chování podložím i výše zmíněnou zvukovou nahrávkou z jednání ze dne 26. 9. 2016. Byla pořízena v čase, kdy jste vycházela z jediné písemné vykonstruované stížnosti ze dne 22. 9. 2016 a slovní stížnosti ze dne 26. 9. 2016 vaší „kamarádky“ K. B., Opakovaně zdůrazňuji, že jste si mne pro uplatnění vašeho nečestného jednání předvolala již o dvě hodiny dříve, než váš třídní učitel informoval, že ho dotyčná matka naprosto bezproblémových dvojčat oslovila a žádala o netradiční postup vyřízení své ústní stížnosti, kdy pro svá nepravdivá tvrzení vyučující matematiky záměrně obešla.
7) Dne 17. 10. jsem od vás obdržela písemnost, ve které uvádíte: „Jsem ráda, že se neprokázaly pozdní příchody do hodin, opouštění hodin, telefonování.“ Toto byla vaše reakce na petici více než 60-ti rodičů na podporu mé výuky a chování. Ničím nebyl porušen petiční zákon a rodiče byli s okolnostmi pro sepsání i obsahem petice řádně seznámeni. Ke spontánnímu písemnému vyjádření chlapce třídy 7. C proti vykonstruovaným lžím na moji osobu se připojili všichni žáci třídy svým podpisem. Nepravdivě jste veřejně uvedla, že děti byly mnou k sepsání své podpory i k jeho podepsání přinuceni. Překročily již věkovou hranici 12-ti let, kdy se má za to, že jsou již schopni informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Základní výchovné cíle ve vztahu k žákům nebyly narušeny, jen jim bylo umožněno se svobodně vyjádřit a zastat nespravedlivě napadené vyučující matematiky.
Na ranní poradě dne 18. 10. 2016 školy jste proti mně veřejně vyslovila řadu nepravdivých tvrzení, jak o autorství petice, tak o podpůrných dopisech žáků. Také jste demonstrativně před celým učitelským sborem sdělila, že odjíždíte na ČŠI do Zlína si na mě stěžovat. Sama jste se (před)objednala v den, kdy jste měla mít řádnou výuku. Musela jste si být však vědoma toho, že vám ředitel ČŠI Zlínského kraje sdělí, že vaše stěžování nesahá do jeho kompetencí.
Po poradě jste si mě zavolala do ředitelny a za účasti obou zástupců školy jste mi sdělila, že mám rozvázat pracovní poměr dohodou. Vaši nabídku jsem nepřijala a vyčkávala na závěry šetření stížnosti proti vašemu neprofesionálnímu chování. Nacházím se v ochranné době, kdy stav mé pracovní neschopnosti je jen vyústěním vašeho umanutí šikanovat v pořadí další podřízenou osobu.
Vámi uvedený vytýkací dopis považuji za nedostačující, neboť jsem nikterak neporušovala povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer