Výstavba v Michalovicích

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informace, týkající se výstavby v lokalitě Třešňovka v Michalovicích, v území, vedeném v platném územním plánu jako "rekreace sportovní":
1/ Informace o všech vydaných stavebních povoleních či souhlasech s umístěním stavby vč. identifikace parcel a účelu staveb.
2/ Informace o stavbě, která je t.č. ve výstavbě za pomoci jeřábu a jejíž výška značně převyšuje výšku staveb v jejím okolí: na jakých parcelách je umístěna, jaký je její účel, je stavba realizována v souladu s vydaným povolením či souhlasem, z jakého důvodu byla povolena výstavba takto vysoké budovy?
3/ Kdy byla v lokalitě v souvislosti se stávající výstavbou provedena osobní kontrola výstavby a s jakým výsledkem? Kdy bude provedena další kontrola?
4/ Jaký je celkový smysl této výstavby, kdo bude tolik ubytoven pro účely sportovní rekreace užívat? Jaká je plánovaná kapacita těchto ubytoven?
5/ K jakému účelu jsou užívány již hotové stavby?
6/ Je dle platného územního plánu nutné provádět před výstavbou archeologický průzkum? Informace o výsledcích provedených archeologických průzkumů.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003061

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Výstavba v Michalovicích
Datum doručení: 2.5.2020 9:39:40
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o informace, týkající se výstavby v lokalitě Třešňovka
v Michalovicích, v území, vedeném v platném územním plánu jako "rekreace
sportovní": 1/ Informace o všech vydaných stavebních povoleních či
souhlasech s umístěním stavby vč. identifikace parcel a účelu staveb. 2/
Informace o stavbě, která je t.č. ve výstavbě za pomoci jeřábu a jejíž
výška značně převyšuje výšku staveb v jejím okolí: na jakých parcelách je
umístěna, jaký je její účel, je stavba realizována v souladu s vydaným
povolením či souhlasem, z jakého důvodu byla povolena výstavba takto
vysoké budovy? 3/ Kdy byla v lokalitě v souvislosti se stávající výstavbou
provedena osobní kontrola výstavby a s jakým výsledkem? Kdy bude provedena
další kontrola? 4/ Jaký je celkový smysl této výstavby, kdo bude tolik
ubytoven pro účely sportovní rekreace užívat? Jaká je plánovaná kapacita
těchto ubytoven? 5/ K jakému účelu jsou užívány již hotové stavby? 6/ Je
dle platného územního plánu nutné provádět před výstavbou archeologický
průzkum? Informace o výsledcích provedených archeologických průzkumů.
Děkuji. S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte
elektronicky na e-mail: [FOI #8268 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také
splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup
(§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako
provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou
identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní
e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání: 2/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Šťovíčková Lenka, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

V příloze Vám zasíláme informaci dle zákona 106/1999 Sb

Šťovíčková Lenka, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha