Výroční zprávy

Dotaz byl úspěšný.

Martin Turček

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o následovné informace:

Všechny ročné zprávy za rok 2016, které policejný sbor vytváří, které jsou předkládány prezidentovi policie, případně jiné osobě / státnímu orgánu.

Informace navrhuji spřístupniť elektronicky e-mailem.

S přátelským pozdravem,

Martin Turček
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

david.schimmer@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

3 přílohy

Dne 8. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium České republiky Vaši žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999
Sb.), ve které se domáháte následujících informací:

 

„Všechny ročné zprávy za rok 2016, které policejný sbor vytváří, které
jsou předkládány prezidentovi policie, případně jiné osobě / státnímu
orgánu.“

 

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., Vaši žádost posoudila a sděluje Vám následující informace:

 

Policie České republiky pravidelně poskytuje různé informace a v různém
rozsahu (podle konkrétního vyžádání) Ministerstvu vnitra, které zpracovává
zprávy z různých oblastí činnosti rezortu Ministerstva vnitra za příslušné
roky, a to buď pouze za rezort Ministerstva vnitra, nebo souhrnné zprávy i
za další rezorty státní správy. Takto Policie České republiky například
poskytla informace Ministerstvu vnitra do následujících zpráv za rok 2016:

 

- zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na
území České republiky v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 (zveřejněna na
stránkách Ministerstva vnitra:
[1]http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situa...
, vzata na vědomí usnesením vlády č. 395 ze dne 22. 5. 2017),

 

- zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České
republiky v roce 2016 (zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra:
[2]http://www.mvcr.cz/clanek/zpravy-o-situa...
, vzata na vědomí usnesením vlády č. 507 ze dne 10. 7. 2017),

 

- zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016 (zveřejněna na
stránkách Ministerstva
vnitra: [3]http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vy...
, vzata na vědomí usnesením vlády č. 394 ze dne 22. 5. 2017),

 

- souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění akčního plánu prevence domácího a
genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (zveřejněna na
internetové adrese:
[4]https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-p...
, vzata na vědomí usnesením vlády č. 622 ze dne 4. 9. 2017),

 

- zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování vládní strategie
pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 a 2020 (zveřejněna
na internetové adrese:
[5]https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-p...
, vzata na vědomí usnesením vlády č. 414 ze dne 31. 5. 2017),  

 

- zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016 (vzata na vědomí usnesením
vlády č. 632 ze dne 11. 9. 2017). Tato zpráva Vám byla zaslána jako
příloha v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Dále Vám povinný subjekt zasílá odkaz na Výroční zprávu o činnosti Archivu
Policie České republiky za rok 2016, která je přístupná na adrese
[6]http://www.policie.cz/soubor/vyrocni-zpr... .

 

Policie České republiky dále pravidelně zpracovávána roční „Analýzu
odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle
trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR",
která je cestou policejního prezidenta předkládána ministrovi vnitra. Tato
zpráva je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
[7]http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaz...
.

 

Za rok 2016 vytvořila Národní centrála proti organizovanému zločinu služby
kriminální policie a vyšetřování „Vyhodnocení činnosti útvaru od 1. srpna
2016“ (datum zřízení útvaru). Tuto zprávu naleznete na internetové adrese:

[8]file:///C:/Users/ds331253/Downloads/Zpr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti__NCOZ.pdf
.

 

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
každoročně zveřejňuje „Výroční zprávu“, která shrnuje situaci v oblasti
nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících
právo. Zpráva je veřejně přístupná na webových stránkách
[9]http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpr...
.

 

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia
České republiky vydává každý rok „Zprávu o výsledcích kontrol v oblasti
zbraní a bezpečnostního materiálu na území České republiky“, která je za
rok 2016 ke stažení na internetové adrese:
[10]http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpr... .

 

Ředitelství služby cizinecké policie zpracovalo „Zprávu o migraci na území
České republiky a souvisejících jevech z pohledu tohoto útvaru. Tato
informace je zveřejněna na internetové adrese:
[11]http://www.policie.cz/clanek/nelegalni-m...

 

Odpověď na tuto žádost byla dne 25. 6. 2018 odeslána v listinné podobě na
adresu, kterou jste ve své žádosti o informace uvedl.

 

pplk. Mgr. et Mgr. David Schimmer

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Strojnická 27
170 89 Praha

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situa...
2. http://www.mvcr.cz/clanek/zpravy-o-situa...
3. http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vy...
4. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-p...
5. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-p...
6. http://www.policie.cz/soubor/vyrocni-zpr...
7. http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaz...
8. file:///C:/Users/ds331253/Downloads/Zpr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti__NCOZ.pdf
9. http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpr...
10. http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpr...
11. http://www.policie.cz/clanek/nelegalni-m...