Vypořádání připomínek k návrhu územního plánu

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí důvodové zprávy a příp.dalších podkladů týkajících se kategorického odmítnutí mé připomínky na dopracování návrhu na výstavbu nové požární zbrojnice či jejího vhodnějšího umístění (viz jednání zastupitelstva č. 4 ze dne 24.4.2013 bod č.4).

Stávající umístění dlouhodobě negativně ovlivňuje životní prostředí, nezohledňuje účelné využití zastavěného území ani nerespektuje přírodní,kulturní a krajinné hodnoty.

Opakovaní mého dotazu (z 18.5.2013 19,27 hod.) vnímejte, prosím, jako můj vstřícný pokus o smír.
Tento dotaz ovšem opět vznáším prostřednictvím veřejného portálu Informace pro všechny, takže Vaši reakci budou moci se mnou sdílet i ostatní.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Podání informace na dotaz ze dne 14.6.2013
K připomínce týkající se odmítnutí návrhu Ing. Marie Dvořákové na dopracování návrhu na výstavbu nové požární zbrojnice či jejího vhodnějšího umístění .
Zastupitelstvo města Kouřim na svém jednání dne 24. 4. 2013 (zápis č.4, bod 4) se připomínkou zabývalo při projednávání návrhu ÚP Kouřim a nedoporučilo změnu k řešení a zapracování výstavby nové požární zbrojnice, či jejího vhodnějšího umístění.
Důvodem je dostupnost a rychlá akceschopnost pro členy SDH Kouřim, historicky budovy sloužily pro parkování autobusů veřejné dopravy a jsou dlouhodobě součástí dané lokality a města. Údržba techniky, spolková činnost SDH Kouřim a výjezdy nijak významně negativně neovlivňují životní prostředí a kvalitu bydlení . Dalším důvodem je ekonomická náročnost výstavby nové zbrojnice.

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim

ukázat citované pasáže

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

Vaši informaci nepovažuji za odpověď dle zák.106/1999 Sb.

Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24.4.2013 pod bodem 4/ s názvem Územní plán města Kouřim - připomínky: uvedeno celkem 9 připomínek, které jste Vy osobně presentoval. Žádná z nich ale nebyla - krom jediné, týkající se dopracování doporučené výstavby objektu požární zbrojnice nebo jejího vhodnějšího umístění - resolutně odmítnuta slovy "Změna nebude řešena", navíc bez jakéhokoli tam uvedeného důvodu.
Vaši argumentaci i důvody, které nyní uvádíte nelze tudíž považovat za relevantní.

Obsah celého Vašeho sdělení je v příkrém rozporu s obsahem Zápisu ze zasedání ZM ze dne 24.4.2013, ale i odpovídající legislativou.
Připomínám, že návrh územního plánu a jeho vliv na udržitelný rozvoj území musí respektovat nejen legislativní ochranu složek životního prostředí a předcházet všem nepříznivým vlivům na životní prostředí i na veřejné zdraví, ale musí také respektovat přírodní a krajinné hodnoty a zohledňovat vliv na obyvatele i kulturně historické hodnoty daného území.
Všechny tyto atrïbuty jsou v lokalitě stávajícího umístění požární zbrojnice (v historickém centru města, uprostřed zástavby rodinných domů a bezprostřední blízkosti nemovitých národních kulturních památek - navíc v cizím objektu,typově označeného Objekt veřejné vybavenosti),beze zbytku zastoupeny,aniž by se jim však dostávalo nějakého zohlednění.

Poskytněte mi, prosím, plné znění dokumentu "Vypořádání připomínek", který obsahuje vypořádání všech připomínek k návrhu územního plánu.

Dokument mi zašlete elektronickou poštou.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim

Č. j. KOU-1015/2013

Spisová značka : BR/KOU/01072013/641.6

Vyřizuje : Miloslava Břečková

Podání  informace na dotaz ze dne 14.6.2013

K připomínce týkající se odmítnutí návrhu Ing. Marie Dvořákové na
dopracování návrhu na výstavbu nové požární zbrojnice či jejího
vhodnějšího umístění .

Zastupitelstvo města Kouřim  na svém jednání dne 24. 4. 2013 (zápis  č.4,
bod 4)  se připomínkou zabývalo při projednávání návrhu ÚP  Kouřim a
nedoporučilo změnu k řešení a zapracování výstavby nové požární zbrojnice,
či jejího vhodnějšího umístění.

Důvodem   je dostupnost  a rychlá akceschopnost pro členy SDH Kouřim, 
historicky budovy sloužily pro parkování autobusů veřejné dopravy a jsou
dlouhodobě  součástí dané lokality a města. Údržba techniky, spolková
činnost SDH Kouřim a výjezdy nijak  významně negativně neovlivňují životní
prostředí a kvalitu bydlení .  Dalším důvodem je ekonomická náročnost
výstavby nové zbrojnice.

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s politováním jsem nucena \ám sdělit, že ani opakovanou a obsahově zcela totožnou reakci na můj dotaz - byť odeslanou jen z jiné mailové adresy - nelze považovat za odpověď dle zák. č.106/1999 Sb.

Obsah Vašeho sdělení - jak již bylo uvedeno - je zcela nedůvodný, účelový a je v rozporu nejen s obsahem zápisu ze zasedání zastupitelstva z 24.4.2013, ale nemá oporu ani v žádné právní normě.

Žádám o zcela věcnou odpověď - jakým způsobem byly vypořádány VŠECHNY připomínky, které byly k návrhu územního plánu města Kouřim předloženy.

Žádám o předložení dokumentu Vypořádání připomínek, který zašlete elektronickou poštou.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S ohledem na skutečnost, že jste

- výrazně překročili zákonem stanovený termín pro poskytnutí odpovědi ve věci vyžádané informace týkající se nijak neodůvodněného - zato striktního - odmítnutí mé připomínky k návrhu územního plánu města Kouřim,
- nepředložili jste vyžádané relevantní odůvodnění tohoto striktního odmítnutí mé připomínky (za něž lze v konkrétním případě považovat výlučně dokument Vypořádání připomínek obsahující vypořádání všech připomínek)
- nebyla prodloužena lhůta pro poskytnutí dotazu ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti,

podávám tuto
S T Í Ž N O S T

v souladu s §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto

Veškerou komunikaci výlučně elekronickou poštou.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO
PŘEPOSÍLÁME:
--

Od: Epodatelna Město Kouřim
Město Kouřim

26/8/2013

--------------------------------------------------------------------------

Č.j.: KOU-1321/2013

 

Kouřim, 23. 8. 2013

 

Vážená paní,

Územní plán řeší funkční využití ploch jednotlivých sídelních útvarů a ne
jednotlivé stavby.

V rámci připomínkového řízení se náměty a připomínky evidují a následně
zapracují do návrhu ÚP a po projednání zastupitelstvem města(viz zápis ze
dne 24.4.2013) se v závěrečném schvalovacím procesu formou  opatření
obecné povahy vyhodnocují. Následně jsou občané informováni. Město Kouřim
při projednávání návrhu územního plánu postupuje dle  platné legislativy.
V předcházejícím oznámení jste byla informována o stavu Vaší připomínky.

Výpis ze zápisu č. 4 za zasedání ZM dne 24.4.2013

 

4. Územní plán města Kouřim – připomínky

Prezentace Ing. J. Kloudy:

Žádosti o pořízení změny územního plánu města Kouřim:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5:

– pozemek PK 1202/6 – změna funkčního využití.

Stávající: orná půda

Navrhované využití: plocha občanské a technické vybavenosti.

Bude zapracováno do návrhu územního plánu města Kouřim.

Město Kouřim:

pozemky p.č. 2479/5, 2478/1, p.č. 2479/1 , p.č. 2479/4,  p.č. 2480/2 –
změna funkčního využití.

Stávající: plochy smíšené, obytné

Navrhované využití: plocha občanské a technické vybavenosti.

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy.

 

pozemek p.č. 1268 – změna funkčního využití

Stávající :  trvalý travnatý porost

Navrhované využití: vodní plocha

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy.

 

Navrhované změny: dopracování  doporučení výstavby objektu požární
zbrojnice nebo jejího

                                   vhodnějšího umístění (respektování
kulturních, přírodních i krajinných hodnot)

Změna nebude řešena.

 

p.č. 1208/1 (PK) -  změna funkčního využití

Navrhovaná změna: občanská vybavenost

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy.

 

p.č. 2618

Stávající: pěší trasa

Navrhovaná změna: místní komunikace, průjezdná pro automobily (přístup na
pozemky ve

                                vlastnictví manželů Jeřábkových) –
Lokalita Z09 Kouřim

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy.

 

p.č. 2619/1

Požadavek na zachování stávající přístupové cesty

 na pozemek p.č. 2619/1 v k.ú. Kouřim  (do doby než bude vyřešen jiný
přístup na pozemek)

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy

 

Čerpací stanice WT4nv lokalitě ZO9

Žádost o upřesnění pro jakou lokalitu je tato stavba navržena, informaci o
jejím přesném umístění, parametrech a velikosti.

Čerpací stanice pro novou komunikaci (součást komunikace) pro odpadní vody
bude realizována před stavbou na základě projektového a stavebního řízení.

 

Lokalita k Bukačovu – pozemek p.č. PK 970/1

Žádost o začlenění pozemku do ploch „smíšené obytné“

Možnost zapracování změny bude  konzultována s orgány státní správy

 

Dále Ván oznamujeme, že RM na svém zasedání ze dne 10.7. 2013 projednala
Vaši žádost

o umístění dopravní značky „Zákaz stání“  a neschvaluje její  umístění na
místní komunikaci, protože stání vozidel řeší příslušná vyhláška a svislé
dopravní značení je zde nadbytečné.

S pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ