Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Černý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výkon rozhodnutí/exekuce na Ukrajině

Filip Černý vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Filip Černý přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Filip Černý

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obrátil se na mě klient s dotazem, jak postupovat v případě, že má právomocný rozsudek jako exekuční titul a chce se jeho výkonu domáhat na Ukrajině.

S Ukrajinou má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, která umožňuje automatické uznávání rozhodnutí. Tato smlouva je označováno jako 123/2002 Sb. m. s. Aby došlo k výkonu rozhodnutí, je nutné podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, Dle čl. 53 zmiňované smlouvy se tento návrh podává přímo příslušnému soudu na Ukrajině nebo prostřednictvím ústředních orgánů české republiky.

Chtěl bych se zeptat, kterému konkrétnímu orgánu bych měl tento návrh podávat. Má tento návrh stanovenou nějakou podobu či formu formuláře?

V odst. 2 čl. 53 jsou stanoveny přílohy tohoto návrhu, zejména bych se chtěl zeptat na tyto dvě přílohy:

b) potvrzení o tom, že účastník, proti kterému bylo rozhodnutí vydáno a který se jednání nezúčastnil, byl řádně a včas předvolán k jednání podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území bylo rozhodnutí vydáno; v případě, kdy povinný byl po dobu soudního řízení zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost byla omezena, potvrzení o tom, že byl řádně u soudu zastoupen,
c) potvrzení o tom, že účastníkovi, proti kterému bylo rozhodnutí vydáno, bylo toto rozhodnutí podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území bylo vydáno, doručeno spolu s poučením o možnosti podat proti němu opravný prostředek,

Mají tato potvrzení určitou formu, případně jak si je vyžádat ?

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Černý

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výkon
rozhodnutí/exekuce na Ukrajině" s evidenčním číslem
686c6c8d-49ba-4325-8b15-6db8cb603d80 a s běžným číslem 44507/2019 bylo
doručeno dne 27.08.2019 09:01:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

dne 27. 8. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o
informace, v níž požadujete informace týkající se výkonu soudního
rozhodnutí na Ukrajině.

            K danému dotazu je zapotřebí sdělit, že jej nelze v režimu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zodpovědět, a
to s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona. V souladu s citovaným
ustanovením není Ministerstvo spravedlnosti ČR povinno ani povoláno
poskytovat právní stanoviska či právní poradenství v konkrétních věcech
nebo výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů
jako celku, a to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

Doporučujeme Vám proto obrátit se na osoby, jejichž předmětem činnosti
je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž seznam
můžete nalézt na internetových stránkách České advokátní komory, případně
můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou advokátní komoru o určení
advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb bezplatných
právních poraden.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Černý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.