Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017

Dotaz byl úspěšný.

Blanka Novotná

Povinný subjekt: Městská část Praha 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za Vaši městskou část.
Výkaz prosím zaslat v elektronické verzi na uvedenou e-mailovou adresu.

Moc děkuji z a kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Blanka Novotná

Městská část Praha 4

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Při kladném výsledku ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
tel.: +420 261 192 111
fax: +420 241 741 743
e-mail: Instituce [MČ Praha 4 vyžaduje e-mail]
web: www.praha4.cz
Elektronické přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, png s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

,,Pokud je podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění, je nutné je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu
nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky. Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen daňový řád) ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění učiněno elektronicky
bez elektronického podpisu, je nutné je podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým
podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání."

Lípa Jan [P4], Městská část Praha 4

1 příloha

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), obdržel dne 2. 7. 2018 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části Praha 4 Vaše níže uvedené podání, které eviduje pod čj. 71/106/2018.

Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 InfZ, Vám na základě informací a podkladů sdělených Odborem finančním a správním Vám sděluje následující:

"Veškeré informace vztahující se k Vašemu dotazu, které je dle Vašeho požadavku možno poskytnout formou emailu, naleznete na webové stránce
http://www.praha4.cz/Rozpocet-2018 "

S pozdravem

JUDr. Jan Lípa
OKAT ÚMČ Praha 4

ukázat citované pasáže