Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle informací z médií se v ul. V Holešovičkách koná dopravní experiment. Cituji článek https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/j...

"Opatření mělo za cíl ulevit provozu v tunelovém komplexu Blanka a v navazující ulici Povltavská. Nynější úprava má trvat tři měsíce, pak se má efekt vyhodnotit a magistrát rozhodne, jaký model dopravy se v místě zachová."

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Kdo, kdy a jakým způsobem/procesem rozhodl o konání tohoto experimentu?
2. Kdo, kdy a jakým způsobem/procesem rozhodl o vyhodnocení tohoto experimentu?
3. Jaké jsou parametry, na základě kterých bude rozhodnuto o tom, zda byl experiment úspěšný nebo ne?
4. Jaké jsou současné hodnoty těchto parametrů?
5. Při jakých hodnotách bude pokus pokládán za úspěšný a při jakých za neúspěšný?
6. Kdo a kdy bude hodnocení provádět?
7. Žádám o poskytnutí seznamu všech dalších dopravních experimentů, které má povinný subjekt k dispozici.
8. Pokud jsou údaje ad 1-6 obsaženy v nějakém dokumentu (rozhodnutí, zápisu atd.), žádám o poskytnutí úplného textu příslušných dokumentů, včetně příloh.

Poznámka: Z důvodu předběžné opatrnosti výslovně uvádím, že nežádám poskyutnutí informace o budoucím rozhodnutí (dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) jako takovém, alébrž o rozhodnutích učiněných v minulosti, totiž o způsobu (procesu), jakým bude ono rozhodnutí učiněno.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.6.2021 20:19:08 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.6.2021 20:19:08 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách", bylo doručeno dne 18.6.2021 20:19:08 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 898845/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Hlavní město Praha

5 příloh

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPGE3IXU a značkou MHMP 993203/2021.

Datum podání dokumentu/spisu: 7.7.2021.
Odesílatelem dokumentu je S2 - Scheinherr (doprava).

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 18. 6. 2021 jsem dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) žádal o poskytnutí informací týkajících se dopravních experimentů v ul. V Holešovičkách a okolí.

Dnešního dne, 7. 7. 2021 (tedy se zpožděním oproti zákonem předpokládané lhůtě patnácti kalendářních dnů), jsem obdržel slohové cvičení radního Scheinherra, které působí dojmem, že je mými otázkami volně inspirováno.

Otázka č. 1 nebyla zodpovězena. Ptal jsem se na to, kdo (kdy a jak) rozhodl o konání tohoto experimentu. Zmíněné opatření obecné povahy je technikálie, která popisuje implementaci tohoto pokusu a neobsahuje žádné informace týkající se jeho vyhodnocení.

Otázka č. 2 nebyla zodpovězena. Ptal jsem se na to, kdo (kdy a jak) rozhodl o vyhodnocení tohoto experimentu, tedy kdo stanovil pravidla, na základě kterých se bude posuzovat jeho úspěšnost nebo neúspěšnost. Na to, kdo bude vyhodnocení provádět jsem se ptal v otázce č. 6 (může a nemusí se jednat o tentýž orgán). Poskytnutá odpověď je navíc blábol bez jakékoliv informační hodnoty, neboť nic takového jako "vedení hl. m. Prahy" neexistuje. Bude o tom rozhodovat rada HMP? Zastupitelstvo? Primátor? Radní pro dopravu? Nějaká stálá nebo ad-hoc komise?

Otázka č. 3 byla zodpovězena částečně. V odpovědi jsou zmíněny některé parametry, ale z formulace vyplývá, že jsou ještě nějaké jiné, které se povinný subjekt neobtěžoval zmínit.

Otázka č. 4 nebyla zodpovězena, ale uznávám, že se na tom částečně podílela příliš optimistická formulace dotazu. Předpokládal jsem, že je z kontextu zjevné, že "současnými" parametry se rozumí hodnoty před zahájením experimentu (kontrolní hodnoty), nikoliv hodnoty platné v blíže neurčené době, kdy povinný subjekt bude formulovat odpověď.

Otázka č. 5 nebyla zodpovězena. Pokud existují nějaké konkrétní vyhodnocované parametry a jejich hodnoty, je na místě je poskytnout. Pokud takové informace neexistují (a ten kdo bude experiment vyhodnocovat, nebude vázán žádnými pravidly a bude jednat čistě dle své okamžité libovůle), je na místě vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Otázka č. 6 nebyla zodpovězena ani v odpovědi na otázku č. 2, neboť odpověď je nekonkrétní.

Otázka č. 7 nebyla zodpovězena. I kdyby byl dotaz formulován "příliš obecně" (přičemž tento názor nesdílím), nelze se s ním vypořádat jednou větou v neformálním přípisu, z níž není zřejmé, jakou vadu povinný subjekt v jeho formulaci spatřuje.

Otázka č. 8 byla zodpovězena částečně. Povinný subjekt poskytl nějaké relevantní dokumenty, i když ne ty, o které jsem žádal.

Postup povinného subjektu, totiž Hlavního města Prahy, je nezákonný. V první řadě odpověděl pozdě, ale to za těchto okolností asi není moc podstatné. Z osmi otázek zodpověděl dvě, a to jenom částečně, aniž o zbytku vydal rozhodnutí o (částečném) odmítnutí. Nevím, zda je příčinou nedostatečná schopnost intelektuálního zpracování psaného textu, nepozornost nebo cokoliv jiného, ale ani to za těchto okolností není moc podstatné.

Z tohoto důvodu mi tedy nezbývá, že proti nezákonnému postupu podat stížnost ve smyslu § 16a, odst. 1 písm. c) InfZ.

Rád bych panu Scheinherrovi připomněl, že se z božího dopuštění již nějakou dobu nenachází v pozici politického aktivisty, který na položené otázky může a nemusí odpovídat jak se mu zlíbí, část jich nepochopit, část překroutit a část ignorovat. Je nyní bohužel (pro něj i pro mne) zástupcem povinného subjektu, jehož postup je podrobně regulován zákonem a podle tohoto zákona je povinen jednat, dodržovat lhůty, vydávat rozhodnutí mající formální náležitosti a podobně. Tedy pokud nějakou informaci neposkytne, musí o tom vydat žádné odůvodněné rozhodnutí, nikoliv se s tím vyrovnat jednou obecnou větou v neformálním přípisu. Pokud mu nějaká část žádosti přijde nesrozumitelná nebo nepochopitelná, má si povinný subjekt ve lhůtě sedmi dnů vyžádat její doplnění atd.

Pevně věřím, že povinný subjekt moje stížnost povede pro budoucnost ku vzornému plnění jeho zákonných povinností a že tato moje víra nebude stejně marná, jako víra páně Scheinherrova v to, že jeho informačně velmi úsporné slohové cvičení dostatečně uspokojí mé zákonem garantované právo na informace.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.7.2021 22:58:59 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.7.2021 22:58:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení dopravního experimentu v Holešovičkách", bylo doručeno dne 7.7.2021 22:58:59 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1000479/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Hlavní město Praha

1 příloha

PID: MVCRX05U06EA
Spis. značka: MV-112307-3/ODK-2021
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Informace o vyřízení stížnosti

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Hlavní město Praha

3 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPGMF142 a značkou MHMP 1201276/2021.

Datum podání dokumentu/spisu: 9.8.2021.
Odesílatelem dokumentu je odbor INV.